LO vill att det nuvarande PPM-systemet skrotas. LO anser, i sitt utlåtande över Pensionsgruppens promemoria ”Vägval för premiepensionen”, att en statlig utredning bör få i uppdrag att analysera vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet, och föreslå ett bättre alternativ.

Begreppet allmän pension innebär i grunden två saker. Allmän i betydelsen att den omfattar alla och att alla är garanterad en pension på miniminivå. Men också allmän i betydelsen att personer med samma livsinkomst kan förvänta sig samma pension. Premiepensionen uppfyller inte det sistnämnda eftersom den ger stora skillnader i pension.

– Det är helt oacceptabelt att personer med samma livsinkomst ska få helt olika pensioner enbart beroende på hur lyckosamma de varit i sitt placeringsval, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

– Premiepensionssystemet är också väldigt dyrt. Hårt förvärvade pengar som ska bli framtida pensioner försvinner i vinster till fondbolag och försäkringsrådgivare, fortsätter Tobias Baudin.

– Istället för PPM vill vi se ett nytt system. Vi vill se en statlig utredning som utreder frågan och tar fram alternativ, avslutar Tobias Baudin.

LOs styrelse uppmanar regeringen, i sitt yttrande över promemorian ”Vägval för premiepensionen” (Ds 2013:35), att tillsätta en statlig utredning med uppgift att analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar premiepensionen.