I augusti präglades utvecklingen på arbetsmarknaden av mycket små förändringar. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 402 000 personer, motsvarande 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Den relativa arbetslösheten fortsätter således att förändras mycket lite.

– Arbetslösheten har i det närmaste legat på en oförändrad nivå hittills i år. Samtidigt har antalet varsel om uppsägning fortsatt att minska och inflödet av nya lediga platser är förhållandevis högt, vilket återspeglar ett rekryteringsbehov hos många arbetsgivare, säger Susanna Okeke, Arbetsförmedlingens tf analyschef.

Drygt 402 000 personer var i slutet av augusti öppet arbetslösa eller deltog i ett program med aktivitetsstöd, vilket betyder ett oförändrat antal jämfört med månaderna innan. Det är dock 13 000 fler än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, 0,1 procentenheter högre än för ett år sedan.

Det är stora skillnader i arbetslöshet mellan länen, vilket delvis förklaras av länens näringsgrensstruktur. Arbetslösheten är hög i många län med stort inslag av industri som har påverkats av de senaste årens svaga konjunkturutveckling. I augusti var andelen inskrivna arbetslösa högst i Blekinge och Gävleborgs län, 11,3 procent, medan den var lägst i Uppsala län, 6,4 procent. Bland storstadslänen var arbetslösheten högst i Skåne län, 10,4 procent, därefter följt av Västra Götalands län på 8,2 procent. I Stockholms län uppgick arbetslösheten till 7,1 procent.

Totalt anmäldes 51 000 lediga platser i augusti, vilket är något fler än för ett år sedan. Vidare var det närmare 45 000 som fick arbete, vilket är i nivå med antalet samma månad året innan. Samtidigt fortsätter antalet varslade om uppsägning att minska. I augusti varslades 3 700 personer om uppsägning. Det är 500 färre än för ett år sedan och antalet varslade fortsätter således att minska.