Bebyggelsen står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och potentialen för energieffektivisering är därför stor.  Nu satsar Energimyndigheten 140 miljoner i ett nytt forskningsprogram i samverkan med IQ Samhällsbyggnad som svarar för branschens finansiering av motsvarande belopp.

Det nya forskningsprogrammet har fokus på energieffektivisering av byggnaderna, men omfattar betydligt mer än så. Inte minst människans roll i energieffektiviseringen.

– Människans beteenden och vanor är viktiga frågor för att vi ska få en hållbar och energieffektiv bebyggelse. Det är en av våra stora utmaningar för att få ett hållbart energisystem, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Det nya Samverkansprogrammet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2), som kommer att pågå under perioden 2013-2017, omfattar forskning och innovation kring en byggnads hela livscykel från produktion till renovering och ombyggnation liksom demontering och rivning. Programmet kommer att fokusera både på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också på hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

IQ Samhällsbyggnad har ett nära samarbete med samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det gör det möjligt att på ett effektivt sätt bland annat sprida forskningsresultaten till näringslivet och resten av samhället.

– Vi går in med höga ambitioner om att finansiera forskningsprojekt som tar fram ny relevant kunskap som gör verklig nytta för ett hållbart samhälle. Vi vill även skapa synergier genom samverkan med andra forskningssatsningar inom området, säger IQ Samhällsbyggnads vd Anna Sander.

Erfarenheterna från Energimyndighetens tidigare samarbeten med byggbranschen genom forskningsprogrammen CERBOF och Elan, kommer att föras vidare in i det nya samverkansprogrammet.

En första utlysning väntas öppna innan årsskiftet där forskningsutförare kan söka finansiering för grund-, tillämpad- och experimentell forskning med teknisk, samhällsvetenskaplig/humanistisk eller beteendevetenskaplig inriktning.

– Vi har haft ett stort antal ansökningar vid utlysningar inom det här området tidigare, vilket gör att det känns extra glädjande att tillsammans med branschen ta detta initiativ, säger Jörgen Sjödin, handläggare vid Energimyndighetens teknikavdelning.

 Energimyndigheten strävar efter ett gott samarbete med näringsliv och akademi för att främja forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett hållbart energisystem. Genom olika samverkansprogram stärks kopplingen till akademi och näringsliv vilket säkerställer att resultaten nyttiggörs och ger önskade effekter i samhället.