Varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Samtidigt dör minst en person i veckan i sitt arbete. Arbetsmiljöverket satsar därför stort i tre år på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Det kan handla om bangårdsarbetaren som får ett slag i ryggen då han faller mellan ett lok och en rullande vagn. Det kan handla om marknadsstrategen med konstant huvudvärk som får alltfler arbetsuppgifter, och sjukskriver sig på grund av depression. Det kan vara vårdaren på gruppboendet som får ett slag i ansiktet av en patient. Det är exempel på några av de hundratals som dagligen skadas på sina arbeten.

Många av arbetsolyckorna och dödsfallen kan förhindras om arbetsgivaren bedriver ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Det handlar om att kartlägga och bedöma riskerna på arbetet, ta lärdom av tillbuden, vidta åtgärder för att minimera riskerna och följa upp, så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 Arbetsskador gör att såväl enskilda individer som företag och samhälle blir lidande.

 Det finns starka etiska, men också företags- och samhällsekonomiska skäl till att satsa på att utveckla arbetsmiljöarbetet, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

I en tid då vi behöver fler arbetade timmar för att behålla välfärden, har arbetsmiljön växt i betydelse och blivit en strategisk samhällsfråga. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi både ska vilja och orka arbeta högre upp i åldrarna, tillägger Mikael Sjöberg.

 Nu gör Arbetsmiljöverket en bred, flerårig satsning för att etablera och utveckla det förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna i Sverige.

 Detta inkluderar bland annat inspektionsverksamheten. Arbetsmiljöverket gör cirka 30 000 inspektioner årligen. Det genomgående temat under kommande tre år är att granska bristerna och ställa krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet på de besökta arbetsplatserna. Inspektionerna omfattar olika branscher, allt från skolans arbetsmiljö till byggarbetsplatser.

 Bristande kunskaper och tidsbrist är de faktorer som många ute på arbetsplatserna anger som skäl till brister inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet, särskilt små företag.

 Några exempel på satsningar:

 Arbetsmiljöverket riktar informationsinsatser mot småföretag för att sprida kunskap om regler och verktyg och om nyttan med en bra arbetsmiljö.

– Ordnar workshops med företrädare från olika branscher. Syftet är att ta fram branschanpassade hjälpmedel och webbverktyg för att underlätta och effektivisera det förebyggande arbetet.

– Ger råd om det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanfattas i en ny vägledning. Den ska visa vad reglerna innebär och ge exempel på hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan byggas upp.

– På Arbetsmiljöverkets webbplats visas hur arbetsmiljöarbetet byggs upp och varför det är så centralt på en arbetsplats.

– Publicerar en forskarsammanställning om hinder och möjligheter för det systematiska arbetsmiljöarbetet som lyfter dess betydelse för produktivitet och lönsamhet och ger en internationell utblick.