Regeringen har idag beslutat att ge Boverket i uppdrag att undersöka hur omfattande renoveringar påverkar flyttmönstret för människor i olika boendeformer.  Undersökningen ska särskilt titta på socialt och ekonomiskt utsatta hushåll.

– Just nu pågår omfattande bostadsrenoveringar, och hundratusentals människor berörs när miljonprogramsområdena rustas upp. Många människor som får sina lägenheter renoverade är nöjda och flyttar tillbaka till sin uppfräschade lägenhet, andra flyttar inte tillbaka. Skälen för det är många, bland annat att de nya hyrorna efter ombyggnaden kan upplevas som för höga. Vi vill nu att Boverket tittar närmare på de flyttmönster som uppstår, och framför allt se på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt och ekonomiskt utsatta hushåll att klara renoveringarna, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Bakgrund

Renoveringar och underhållsåtgärder är nödvändiga för en fastighets fortlevnad. I samband med omfattande renoveringar kan i många fall hushållens flyttmönster påverkas, oavsett boende- och upplåtelseform. För vissa innebär en omfattande renovering en temporär flytt under byggtiden, för andra kan det leda till att man inte flyttar tillbaka. I vissa fall kan den varaktiga flytten vara självvald, i andra fall inte. Regeringen vill därför att Boverket ska undersöka denna typ av frågeställningar närmare och vid behov peka på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för socialt ekonomiska utsatta hushåll att hantera sin situation med anledning av renoveringen. Uppdraget ska även se om det finns regionala skillnader.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2014.