Samtidigt som visstidsanställningarna ökar drabbas också fler och fler av psykisk ohälsa. Nu finns en studie som visar att detta hör ihop. Risken att drabbas av psykiska problem är större för den som har en tidsbegränsad anställning än den som har ett fast jobb.

Andelen tidsbegränsade anställningar ökar och har gjort det de senaste 20 åren. Inom kategorin ”uthyrning, fastighetsservice med mera” är 28 procent, mer än var fjärde arbetare, anställd med tillfälligt kontrakt, enligt LO Fakta.
Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i samhället. Enligt regeringskansliets statistik är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och även detta har ökat under de senaste två decennierna.
Det finns samband mellan anställningsform och psykisk hälsa. En undersökning från Umeå universitet visar att 55 procent av de tillfrågade tillfälligt anställda har upplevt psykiska besvär under det gångna året, medan 30 procent av de tillsvidareanställda hade gjort det.

Att en så stor andel, över hälften, upplevt besvär förvånade Anna-Karin Waenerlund, doktoranden bakom avhandlingen.
– Jag blev också förvånad över deras arbetssituation. Många vågar inte framföra kritik eftersom det kan göra att de inte får kontraktet förnyat. I stället är de tysta, och bidrar inte heller till förändringar eftersom de ändå inte är kvar när förändringarna slår igenom, säger hon.
Enligt undersökningen är det framför allt osäkerheten som gör att de tillfälligt anställda mår dåligt. Flera uttryckte oro och stress över att inte veta om framtida jobb och inkomst.

Anna-Karin Waenerlund menar att det behövs flera förändringar på arbetsmarknaden för att minska den psykiska ohälsan. Dels tror hon att de tillfälliga jobben behöver bli färre, framför allt de mest otrygga varianterna, som behovsanställningar.
– Det gör det svårt att planera, både liv och ekonomi. Dels tror jag att man behöver se över att en del går med tillfälliga kontrakt under många år, för samma arbetsgivare. Dessutom behöver man fundera över hur man kan stärka deras position så att de vågar säga till mer.
Anna-Karin Waenerlund är inte ensam om att vilja satsa på detta. Regeringen har bland annat lagt 1,5 miljoner kronor på studier om sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro.
För pengarna ska Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, ta fram en kunskapsöversikt om sambanden.

Det finns sedan tidigare två uppdrag om att öka kunskapen om den psykiska ohälsan. Men enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är det inte tillräckligt.
– Vi behöver bredda problembilden ytterligare och problematisera utvecklingen utifrån flera olika forskningsdiscipliner, säger han i ett pressmeddelande.
Anna-Karin Waenerlund uppskattar initiativet. För att säkert säga att den psykiska ohälsan skulle minska om det blev färre tillfälliga anställningar krävs ytterligare studier, även om det rimligtvis borde vara så sett till resultaten i hennes studie.
– Kunskap är ett avstamp för att göra saker bättre, säger hon.

Ny satsning

Förutom uppdraget att ta fram en samlad kunskapsöversikt vill regeringen även satsa praktiskt. I höstens budgetproposition vill allianspartierna öka stödet till arbetsgivare för att de bättre ska kunna hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete. De föreslår att arbetsgivare ska kunna få ett särskilt bidrag för detta. Särskilt viktigt är det, enligt regeringen, när det handlar om personer som har psykiska problem.