LO ska ta fram en handlingsplan för att bli en mer jämställd organisation. Det har en enig LO-styrelse beslutat. Trots att fler kvinnor tagit plats i LOs och förbundens kongresser och i LO-förbundens styrelserum, så är de mest inflytelserika posterna fortfarande en manlig bastion. Det visar den nya rapporten ”Jämställd representation 2013 – om kvinnors inflytande och makt i LO” som LO presenterar i dag.

Rapporten är en grundlig kartläggning av kvinnors och mäns tillgång till beslutsfattande och inflytelserika positioner på alla nivåer inom LO och LO-förbunden. Två viktiga slutsatser dras: Å ena sidan minskar kvinnors underrepresentation över lag. Andelen kvinnliga ombud vid LOs och förbundens kongresser ökar, likaså andelen ordinarie ledamöter i förbundens styrelser. Å andra sidan når den positiva utvecklingen inte in i de mest inflytelserika rummen. I LOs ledning, förbundens ledningar, avtalsrådet och bland förbundsavdelningarnas ordföranden och kassörer är männens makt intakt.

Det krävs en strategisk, långsiktig och sammanhållen plan för jämställdhetsarbetet i LO. Därför har en enig LO-styrelse nu beslutat att tillsätta en förbundsgemensam beredningsgrupp som under vintern ska ta fram en handlingsplan för jämställd representation, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som ska leda arbetet.

Den nya rapporten visar också att kunskapen behöver stärkas på ledande poster kring hur genus, makt och organisation skapar ojämställda strukturer. Förhandlings- och avtalsfrågor pekas ut som ett område med särskilt låg andel kvinnor. Beredningsgruppen kommer därför att ta fram direktiv för en övergripande genusanalys av de senaste avtalsrörelserna. Syftet är att utreda om den skeva könsrepresentationen påverkar vilka fackliga krav som ställs.