I oktober kännetecknas arbetsmarknaden av små förändringar i olika riktningar. Antalet inskrivna arbetslösa ökar något sedan förra året och visar samtidigt en marginell minskning sedan förra månaden.

Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökar med 3 455 personer sedan förra året. Samtidigt minskar antalet med 1 000 sedan förra månaden och är i slutet av oktober 75 300, eller 7,0 procent av arbetskraften. Som jämförelse har riket en arbetslöshet på 8,5 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten i länet är alltjämt förhållandevis låg, bara Hallands och Uppsala län har lägre arbetslöshet. Motsvarande siffra för unga 18 till 24 år är 11 800 arbetslösa, det motsvarar 11,0 procent av arbetskraften i åldersgruppen vilket kan jämföras med 17,4 procent i riket.

Antalet nyinskrivna under oktober är 6 300 vilket ligger i linje med årets tidigare månader. Nyanmälda platser uppgick till 15 800 vilket är en liten minskning med 1 400 platser jämfört med oktober föregående år. De branscher som indikerat en minskning är främst branschen Handel men även Hotell och restaurang.

Så ser arbetslösheten ut:

Av de 75 300 inskrivna arbetslösa var 46 700 personer öppet arbetslösa och 28 600 deltagare i program med aktivitetsstöd.

41 000 personer, motsvarande 54 procent, har varit arbetslösa mer än sex månader.

51 600 personer, eller 69 procent, tillhörde någon, eller flera, av Arbetsförmedlingens utsatta grupper. En stor del av de som befinner sig i de grupperna har varit arbetslösa längre än sex månader, se andel inom parentes:

  • födda utanför Europa (61 procent)
  • högst förgymnasial utbildning (62 procent)
  • funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (74 procent)
  • äldre 55-64 år (70 procent)