Den europeiska arbetsmiljöveckan genomförs i oktober varje år. Inom Fastighets har fokus legat på ett ökat tryck på skyddsronder under just den veckan. Och i år genomfördes mer än dubbelt så många som 2012, enligt en ny sammanställning.

Sammanlagt genomfördes 645 skyddsronder under årets arbetsmiljövecka, jämfört med 291 stycken förra året. Resultatet gäller både regionala och lokala skyddsombud i hela landet.
Men Torbjörn Jonsson, som centralt ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom förbundet, är ändå inte nöjd med resultatet.
– Aktiviteten bland regionala skyddsombud har tyvärr varit sämre än väntat. Men aktiviteten bland lokala skyddsombud har däremot varit bättre och det är positivt, säger han.

Årets tema var riskinventering och samverkan för att förebygga risker i arbetsmiljön. De brister som hittades gällde framför allt samverkan kring rutiner, utbildning och engagemanget i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.