Att läcka information om missförhållanden på en arbetsplats till media kan vara känsligt för anställda i privata företag. Där finns nämligen inte något meddelarskydd, som inom den offentliga sektorn. Nu finns ett förslag på utökat meddelarskydd för privat anställda inom skola, vård och omsorg.

Anställda i offentlig verksamhet har grundlagsskyddad rätt att lämna uppgifter till media utan någon risk för repressalier. Det är till och med förbjudet för arbetsgivaren att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna.
Samma friheter finns däremot inte för privat anställda. Och detta har blivit ett problem sedan fler och fler verksamheter som tidigare drevs i offentlig regi nu har gått över till att bli privata, och färre har möjlighet att använda sig av meddelarfriheten.
På uppdrag av regeringen har det därför gjorts en utredning om ett utvidgat meddelarskydd.
– Detta kan regleras även inom privat sektor genom kollektivavtal och kontraktsvillkor och finns redan i dag, men det är inte lika starkt som det lagstadgade meddelarskyddet, säger utredaren Margareta Åberg.

Enligt utredningens förslag borde det bli en ny lag som ökar meddelarskyddet för anställda till privata arbetsgivare inom områdena skola, vård och omsorg. Det ska dock bara gälla dessa områden, och endast företag som har någon form av offentlig finansiering och alltså inte är helt och hållet avgiftsfinansierad.
Enligt utredningen bör den nya lagen gälla på samma sätt som dagens meddelarskydd och omfatta alla anställda utanför företagsledningen, även inhyrda. Den huvudsakliga skillnaden mot dagens meddelarskydd är endast att justitiekanslern inte ska ha något tillsynsansvar för den utvidgade delen.

Och reaktionerna på förslaget är blandade. Fackförbundet Vision, som organiserar till exempel chefer, administratörer och assistenter inom både privat och offentlig sektor, har länge arbetat för att meddelarskyddet ska utökas. De ser därför detta som ett efterlängtat förslag men menar att det även borde gälla verksamheter utanför skola, vård och omsorg.
Men enligt utredaren Margareta Åberg finns det problem med att låta meddelarskyddet gälla för alla privata verksamheter. Det handlar bland annat om lojalitetsplikten, skydd av företagshemligheter och att det kan vara svårt att bedöma vilka områden detta bör gälla för och hur stora risker som finns.
Utredningen föreslår dock att lagen ska utformas så att den skulle kunna kompletteras med fler verksamheter, som till exempel kollektivtrafik, i framtiden.

Svenskt Näringsliv är kritiskt till förslaget och kallar det ogenomtänkt. I ett pressmeddelande säger Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv, att lagen kan vara till skada för företagen.
– En undersökning som TNS Sifo har gjort visar att en sådan lag med stor sannolikhet inte kommer att leda till en ökad insyn i verksamheten. Tvärtom anser de anställda att en sådan lagstiftning leder till minskat informationsutbyte och lägre i tak på arbetsplatserna, säger han.
Lars Gellner tror också att detta skulle försämra lojaliteten i företagen.
Utredningen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla i juli 2015.