Med sjunkande temperaturer kommer felanmälningarna om kalla lägenheter. Helsingborgshem har i snart två år haft en värmegrupp med en reparatör, en VS-tekniker och en drifttekniker. Gruppen har löst många problem och reparatörerna sätter numera värmeproblemen i ett större sammanhang.

När en hyresgäst anmäler att lägenheten inte håller 21 grader ska det prioriteras. Det har ledningen för Helsingborgshem bestämt. Från och med i höst sätter reparatörerna varje morgon av tid för värmefel.
Stefan Bengtsson tar sig direkt an en felanmälan om en för kall lägenhet i bostadsområdet Raus Söder, där Helsingborgshem har radhuslägenheter.
En av sönerna är hemma och släpper in oss. Att det är något fel märker vi direkt när vi kliver in i lägenheten. Luften känns kallare än 21 grader och sonen måste ha en filt över sig när han sitter framför tv:n.
Under sommaren har samtliga lägenheter i området fått nya värmeväxlar, så Stefan tar först en titt på FTX-aggregatet i uteförrådet.
– Trycket är okej och cirkulationspumpen är igång, säger han innan han går in till lägenheten igen.

Stefan använder två temperaturgivare när han kontrollerar inomhustemperaturen. Mätaren mitt i vardagsrummet visar så småningom 17,8 grader. ”Värmepistolen” som han riktar mot radiatorerna anger mellan 17,5 och 18,5 grader. En temperaturmätare som han sätter fast i rören som leder vatten till och från radiatorerna i köket visar 16,7 grader.
– Det är nog fel i värmeväxlaren ändå, säger han.

Stefan kan, efter en närmare titt på radiatorerna i köket, konstatera att vattnet inte cirkulerar som det ska. En ny undersökning av värmeväxlaren förstärker misstanken om att cirkulationspumpen kan vara den felande länken.
– Jag ska anmäla felet till entreprenören som installerat värmeväxlaren. Det här låter som ett garantifel, säger han till sonen innan vi lämnar lägenheten.
Allra helst vill Stefan att hyresgästen är hemma när han ska undersöka inomhustemperaturen i en lägenhet.
– När jag har kopplat upp mina verktyg berättar jag gärna vad jag gör och vad jag mäter. Det är viktigt att hyresgästen får veta hur värmesystemet fungerar.

Helsingborgshem har sedan vintern 2011 haft extra fokus på inomhustemperaturen. Antalet felanmälningar om att företaget inte lyckats hålla 21 grader i lägenheterna hade ökat under en tid.
En av åtgärderna blev att tillsätta en värmegrupp i början av 2012 med företagets egna anställda, som var och en på sitt sätt blev inblandade i hur Helsingborgshem bättre kan hålla rätt inomhustemperatur. Den består av en reparatör, en VS-tekniker och en drifttekniker. Även företagets tekniska förvaltare ingick i början. Stefan är reparatören i gruppen.

Under sommaren 2012 började gruppen med extern hjälp inventera samtliga värmesystem och undercentraler. Inventeringen av tekniska utrustningen i undercentralerna pågår ännu i egen regi.
– Värmeproblemen har mattats av sedan vi i gruppen lyckades röja undan många fel under förra vintern, säger Stefan.
Den senaste nöjdkundindex-mätningen visar att hyresgästerna är mer nöjda. På frågan om hur man upplever värmen i sin lägenhet hade nöjdindexet ökat med 14 procentenheter jämfört med förra mätningen.

Även kundservice hanterar felanmälningar om inomhustemperaturen på ett annat sätt. Alla på kundservice ställer fler klargörande frågor om värmeproblemet och felen regis-treras på ett likartat sätt.
I årsredovisningen för 2012 skriver Helsingborgshem, att inventeringen bland annat har visat att många värmefel härstammade från ett omfattande arbete att spara energi under åren 2006 och 2007. Särskilt i äldre fastigheter hade åtgärderna istället lett till att det blev en obalans i värmesystemet. Det upplevdes av hyresgästerna som stora temperaturskillnader i byggnaden.
– Om en fastighet har en vindkänslig konstruktion och ligger i närheten av havet har värmeproblemen sin grund i konstruktionen. En tegelbyggnad vid havet klarar vinden mycket bättre. Nyproduktionen med tunna väggar håller också bra värden, säger Stefan.

Numera tar personalen hänsyn till fastighetens ålder och var den ligger samt till lägenhetens placering vid korrigering av inomhusvärmen.
Värmegruppen kom till för att lättare komma åt felen. I första hand ska reparatören ute i bostadsområdet lösa problemet. I andra hand ska reparatören kommunicera med Lars Spånberg, VS-tekniker, och Christer Nilsson, drifttekniker, i värmegruppen.
– Kommunikationen mellan dem och oss reparatörer fungerar väldigt bra, säger Stefan.
En del av den mätutrustning som Stefan använder för att få fram inomhustemperaturer köptes in på rekommendation av Lars och Christer.
– Jag tycker att vi tar lärdom av problemen. Det mesta fungerar smidigare, säger Stefan.
Lars Spånberg är som VS-tekniker bostadsföretagets sakkunnige i värme och sanitetsfrågor. Han tycker att värmegruppen ger en högre kompetens vid felsökningar:
– Vi använder oss av varandras kunskaper och kommer snabbare fram till lösningar. Utan gruppen hade allt tagit längre tid.

Eftersom alla reparatörer numera tar hand om värmefel så samarbetar värmegruppen med samtliga reparatörer vid behov.
Christer Nilsson håller med om att värmegruppen fungerar bra.
– Utan värmegrupp hade det varit rörigt. Vi bollar problemen med varandra. En ny rutin är att reparatörerna alltid ska kolla i undercentralen och inte enbart i lägenheten när man jobbar med värmefelen. Det har varit lite si och så med det innan.
Lars och Christer har bara jobbat i drygt ett år på Helsingborsghem och kan därför inte svara på frågan hur allt sköttes innan värmegruppen tillsattes.
– Min käpphäst är att samarbeta mer mellan olika personalgrupper. I värmegruppen har vi kommit mycket närmare varandra på ett enkelt sätt. Det har lyft vårt samarbete.

Fastighetsfolket har även pratat med reparatören Pierre Fransson, utanför värmegruppen.
– Vi har fått mer kunskaper om till exempel ventilation, undercentraler och om hur allt hänger ihop, säger han.

Flera faktorer spelar roll

Vid ett värmefel ska reparatören på Helsinborgshem undersöka flera delar som kan påverka inomhustemperaturen. De undersöker både inomhustemperaturen och ventilationen.
Radiatorerna ska ha en genomströmning, och reparatören mäter en framledningstemperatur och en returtemperatur i ledningarna.

I fastigheter med undercentraler för fjärrvärme ska reparatören undersöka trycket.
­ Vi mäter till- och frånluften i ventilationssystemet. Det är lätt hänt att hyresgästen själv är orsaken till att systemet släpper till exempel ut för mycket varm luft, säger Stefan Bengtsson.
Om allt stämmer men värmen understiger 21 grader är en intern utredning med Lars Spånberg och Christer Nilsson nästa steg.

Lars Spånberg och Christer Nilsson har fått andra på företaget att tänka mer på värmekurvor vid justering av inomhusvärme. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur oavsett hur kallt eller varmt det är utomhus. Värmekurvan påverkar temperaturen på vattnet till värmesystemet och därmed också inomhustemperaturen.

Att justera en värmekurva i en fastighet tar tid, minst ett år för att få alla klimatväxlingarna på ett år, berättar Lars.
– Mycket handlat om små justeringar som kan få stor betydelse för slutresultatet. Och finliret tar tid, säger han.

Så lyckades de

Bostadsföretaget har tagit för lite hänsyn till varje fastighets standard och var i fastigheten lägenheten med värmeproblem är placerad.
Det finns äldre fastigheter som släpper ut värme och som påverkas av starka vindar.
För att garantera 21 grader i alla väder ser Helsingborgshem nu till att leverera en betydlig högre bruttotemperatur. Det kräver att företaget ska göra individuella bedömningar lägenhet för lägenhet och sedan göra de justeringar som krävs för att lägenheten har en inomhustemperatur på 21 grader.
Källa: Helsingborghems årsredovisning för 2011