Fastighets fortsätter att tappa medlemmar. Men nu har förbundsstyrelsen fastslagit en strategi: för att veta hur man ska jobba med agitationen behövs en grundlig analys. Därför drar projekt Luren igång!

Förbundet ska under fyra månader i början av 2014 kartlägga orsakerna till varför medlemmarna begär utträde ur förbundet. Slutsatser av undersökningen kan ligga till grund för hur Fastighets ska arbeta framtidsvis för att minska medlemstappet. Projektaktiviteterna ska mätas och utvärderas kontinuerligt. Efter halva projekttiden ska en rapport lämna till förbundsstyrelsen.

Tre förtroendevalda, Anders Edgren, Kristina Karlsson och Tibor Bibok, är operativa utförare, de kommer att ringa runt och samla in basmaterialet.

Detta är projekt Lurens uppdrag:

1) Samtliga medlemmar som begärt utträde ur förbundet ska kontaktas oavsett utträdesorsak.

Orsakerna till utträdet ska kartläggas.

2) Medlemmar som bristar med avgiften ska kontaktas.

Förbundet har jobbat med detta tidigare men metoderna ska utvecklas ytterligare.

3)  Samtliga nya medlemmar ska kontaktas.

Ett personligt välkomnande till förbundet som komplement till medlemsutskicket.

– Kontakterna görs ett par veckor efter medlemsutskicket.

– En avstämning görs hur det är på medlemmens arbetsplats, finns det fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen, finns det fler oorganiserade?

– Rekrytera till medlemsutbildning och annan utbildning

– Genomföra eller rekrytera till en försäkringskvart.

– Förklara förbundets organisation med klubbar, avdelningar, regioner och förbund.

4) Bearbeta närvarolistor, LAS listor och hängavtalslistor.