Regeringen vill vässa Skatteverkets kontrollverktyg och föreslår i en promemoria ändringar för rut- och rotavdrag. Promemorian är nu på remiss.

Enligt förslaget ska de som utför tjänster lämna in fler uppgifter till Skatteverket innan utbetalning kan ske. Det som ska framgå är bland annat antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och vilken typ av arbete som har utförts.
Vidare föreslås att utbetalningen endast ska ske till ett konto som tillhör den som utfört tjänsten. Det ska också tydligare framgå att hushållsarbetet inte får utföras av den som begär skattereduktion eller av en närstående.

Skatteverket har på uppdrag av regeringen utvärderat dagens fakturamodell för rut- och rotavdraget och lämnat förslag till lagändringar. Några av Skatteverkets förslag som regeringen valt att inte ha med i sin promemoria är krav på bifogad faktura eller kvitto när man begär utbetalning och att införa kontroller på plats för att se att ett arbete verkligen har utförts.