Man kan hålla en danskurs samtidigt som man har nedsatt arbetsförmåga och rätt till sjukersättning. Kammarrätten har nyligen återställt rätten till halv sjukersättning för ett kvinnligt vårdbiträde.

Försäkringskassans argument för avslag bygger på att kvinnan ändå haft förmåga att bedriva dansverksamhet och därmed kan hennes arbetsförmåga inte vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel.

LO-TCO Rättsskydd, som drivit ärendet vidare till kammarrätten, visade att Försäkringskassans argumentation bygger på antaganden. Ingen riktig utredning har gjorts.

Kvinnan har bedrivit kursverksamhet under totalt 80 timmar på ett år. Kammarrätten anser att dansverksamheten inte är av sådan omfattning att den kan ändra den tidigare bedömningen om hennes stadigvarande nedsatta arbetsförmåga.