Arbetsmiljöverket har fattat beslut om hur systemet med sanktionsavgifter ska förändras och uppdateras. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om effektivare påföljder för den arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen.

Idag leder många anmälningar om arbetsmiljöbrott inte till straff, och dessutom tar utredningar lång tid och mycket resurser i anspråk när både Arbetsmiljöverket, polis och åklagare är inblandade. Därför har riksdagen beslutat att införa ett nytt system med sanktioner, som ska bli mer effektivt, men också enklare och mindre resurskrävande än dagens, säger Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Nu har Arbetsmiljöverket fattat beslut om hur sanktionssystemet ska utformas mer i detalj. Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har; en överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kronor för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta.

Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol.

Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2014. Undantag finns på byggområdet där två bestämmelser om fallskydd träder i kraft först den 1 januari 2015.