De flesta arbetsgivare lever inte upp till kraven vid asbestrivning. Det visar en årligt återkommande inspektionsinsats, som Arbetsmiljöverket genomfört.

Under år 2013 gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner hos 134 arbetsgivare med fokus på asbest. Hela 78 av dem fick ett eller flera krav, det vill säga fler än hälften av de inspekterade. I samband med inspektionerna lades också sju omedelbara förbud mot att fortsätta arbetet.

De vanligaste bristerna som upptäcktes var enligt pressmeddelandet från Arbetsmiljöverket:

  • för lite och bristande arbetsledning, som innebär att arbetsgivaren inte har kontroll över att hanterings- och skyddsinstruktioner följs.
  • sanerare utvecklar felaktiga rutiner, vilket kan innebära att man exponeras på plats eller får med sig asbestfibrer ur saneringszonen.
  • felaktig personlig sanering och ombyte vid utomhussaneringar, till exempel att man bara drar av sig sin overall och åker hem.
  • bristande underhåll av andningsskydd.

Asbest är ett oerhört farligt material, som totalförbjöds år 1982. Det damm som bildas när asbesthaltigt material rivs består av nål- och trådformiga fibrer som tränger ner i lungorna. Det kan leda till lungcancer, asbestos eller mesoteliom, en elakartad tumör i lungsäcken eller bukhinnan. Denna tumör förorsakar årligen över 100 dödsfall.

Varje år skördar cancer, orsakad av asbest, många liv. Därför går det inte att nog understryka vikten av att reglerna följs till punkt och pricka på det här området, säger Roger Simu, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Under förra året utfärdade Arbetsmiljöverket också avgiftsförelägganden mot 27 arbetsgivare som rivit asbest utan tillstånd. Under året återkallades också ett antal tillstånd på grund av allvarliga säkerhetsbrister.

Arbetsmiljöverket räknar med att det finns cirka 400 000 ton asbest kvar i äldre byggnader från främst 50-, 60- och 70-talen. Här ingår bostadsområdena som byggdes inom miljonprogrammet, som på många håll står inför omfattande renoveringar.

– Byggherrarna har ett stort ansvar att inventera, till exempel genom att ta prover, innan ett ombyggnadsarbete påbörjas. En väl genomförd inventering ger bra förutsättningar för de företag som ska genomföra renoveringen på plats, säger Roger Simu.

För att få riva asbest, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. För att få tillstånd krävs bland annat att arbetsledare och sanerare har utbildnings- och tjänstbarhetsintyg.

När privatpersoner renoverar badrum och kök, anlitas ofta mindre företag som kan ha bristande kunskaper om asbest.

– Vi ser att kunskapen om asbest försvinner i takt med pensionsavgångarna. Här behövs krafttag för att få unga människor att bli mer medvetna om riskerna med asbest, säger Roger Simu.