Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen.

Prognosen, som grundar sig på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning, visar att arbetsgivarna ser optimistiskt på de kommande åren och planerar att nyanställa. Också de offentliga arbetsgivarna tror på fler anställda, men de är allt mer bekymrade över den knappa tillgången på utbildad arbetskraft. Tillgången på arbetskraft inom det privata näringslivet är god. En förklaring är att det fortfarande finns många arbetslösa med god utbildning som söker arbete. En annan förklaring är den goda sysselsättningstillväxten inom de delar av tjänstenäringarna där det inte ställs så höga krav på utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

De tre storstadsregionerna – Stockholms, Västra Götalands och Skåne län – får den starkaste jobbtillväxten. Dessa regioner kommer att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet under 2014 och 2015. Anledningen är det stora inslaget av tjänsteproduktion i dessa regioner, men också deras goda tillgång på arbetskraft. Sysselsättningen ökar i samtliga län, men de regionala skillnaderna blir stora – främst genom att näringslivsstrukturen skiljer sig åt. Dessutom minskar tillgången på arbetskraft i många glesbefolkade regioner, vilket kommer att försvåra framtida sysselsättningsökningar. Prognosen visar också att utrikesfödda står för den största delen av sysselsättningsökningen.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med 10 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.