Ålder, utbildningsbakgrund och kön spelar roll för den som blivit uppsagd och som söker arbete. Det är några av slutsatserna i en årlig undersökning från Trygghetsfonden som hjälper uppsagda arbetare inom privat sektor till nya jobb.

Trygghetsfonden har tre år i rad genomfört intervjuer med dem som sagts upp på grund av arbetsbrist och som deltagit i omställningsprogram via fonden.
I den senaste undersökningen har de som lämnade programmet under 2011 intervjuats. För tre år sedan hade knappt 35 procent av dem en tillsvidareanställning, i år hade andelen stigit till 51,5 procent. 7,2 procent har gått i pension sedan de lämnade omställningsprogrammet.

I rapporten Tre år efter omställning jämförs också resultaten mellan de tre undersökningarna. Andelen personer som har jobb har sjunkit år för år. Under 2012 svarade 84 procent att de hade arbete, under 2014 var motsvarande siffra 71 procent. I år uppger också en lägre andel att de har en tillsvidareanställning och en större andel att de har tidsbegränsad anställning.

Dessa försämringar förklaras med att de äldre var något överrepresenterade i årets undersökning, att utbildningsnivån denna gång varit lägre och att de med endast grundskola har svårare att hitta jobb jämfört med de med gymnasiebehörighet. Även kön spelar roll, kvinnorna har haft svårare att hitta anställning än männen.