Lönerna i fastighetsbranschen skiljer beroende på var i landet man jobbar och om arbetsgivaren är ett privat fastighetsföretag eller ett kommunalt bostadsbolag. Det visar lönestatisk för drift- och skötselpersonal.

Fastighetsfolket har tagit del av lönestatistik för 2013 i två avtalsområden i fastighetsbranschen: ett med Almega Fastighetsarbetsgivarna, som omfattar privata fastighetsföretag, och ett med Fastigo, som samlar framför allt kommunala och kooperativa bostadsbolag.
Det går dock inte att jämföra dessa två statistikuppgifter med varandra. Almega redovisar medianlöner och Fastigo percentillöner (läs mer i faktarutorna längst ner).
– Det är olyckligt att använda två olika statistiska system. Att göra jämförelser blir väldigt svårt. Parterna inom Fastigos avtalsområde är sedan länge överens om att använda percentillöner. Jag tycker dock att statistiken om medianlöner är enklare att både förstå och använda ute på företagen, säger Jari Visshed, ansvarig ombudsman för dessa avtalsområden på Fastighets förbundskontor.

Lönestatistiken från Almega Fastighetsarbetsgivarna är, enligt honom, tydlig eftersom vid redovisningen av medianlöner tas ytterligheterna, alltså de lägsta och de högsta lönerna, bort.
– Men av Fastigos statistik får vi ut mer information. Den blir dock otillgänglig för dem som inte kan percentillöner. Ingen statistik i fastighetsbranschen visar genomsnittslöner som de flesta har lättast att ta till sig.

Fastighetsfolket har bett Jari Visshed att dra några slutsatser av löneuppgifterna för 2013.
– Lönerna är fortfarande högre på den privata sidan jämfört med kommunala bostadsbolag.
Jari Visshed har även jämfört statistiken med uppgifterna för 2012. Den visar löneglidning under 2013 som gett de anställda högre löner än de som står i kollektivavtalet.

Lönestatistiken för privata fastighetsbranschen visar att lönenivån för de anställda i storstadsområdena är betydligt högre än i övriga landet.
– Medianlönen i storstäderna är cirka 2 000 kronor högre i den lönekategori där de flesta av medlemmarna jobbar, det vill säga fastighetsarbete med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom fastighetsskötsel och mindre reparationsarbeten, säger han. Löneskillnaderna beror framför allt på fastighetsbestånd och marknadskrafter, enligt honom. Storstäderna har under längre tid haft omfattande inflyttning vilket också inneburit ett växande behov av nya bostadsfastigheter.
– Nya fastigheter har i regel mer avancerad teknik än äldre hus. För att sköta ett modernt bestånd krävs nya kunskaper, ibland spetskompetenser. Tillgång och efterfrågan på rätt personal påverkar då lönerna. Om ett fastighetsföretag drabbas av arbetsbrist inom Stockholmsregionen hittar de uppsagda snabbt andra jobb i branschen, ofta redan under uppsägningstiden.
Jari Visshed tror dock inte att fackklubbarna eller företagen inom detta avtals- område är bättre på lokal lönebildning i storstäderna än i övriga landet. I hela Sverige finns ett fåtal lokala överenskommelser om lönesystem i privata fastighetsbranschen.

Även inom Fastigo-området, med många kommunala bostadsföretag, finns regionala löneskillnader.
– Löneläget inom Stockholmsregionen är högst. Men man ska komma ihåg att även inom den regionen råder skillnader. Ju längre från Stockholm man kommer desto lägre löner.
Marknadskrafterna är den främsta orsaken till löneskillnaderna på Fastigoföretag, förklarar Jari Visshed.
– Bostadsföretagen har svårt att rekrytera. Jag känner till flera fall då arbetsgivare vädjat till fastighetsarbetare vid 65 års ålder att jobba till 67. För att få in nya med rätt kompetens lockar bostadsföretagen med lön. Att det kommer in nyanställda med högre löner än övriga anställda kan fackklubben sedan använda som drag- hjälp i löneförhandlingen.
Lokal lönebildning med lönesystem som är anpassat till företagets behov och arbetsorganisation påverkar lönerna i fastighetsbranschen, men inte i stor omfattning.
– Att arbeta med lokal lönebildning har tyvärr legat i träda under de senaste åren. Alldeles för ofta är det arbetsgivaren som lägger fram ett förslag på fördelning av pengarna och fackklubben eller ombudsmannen från Fastighets säger ja till förslaget med några enstaka justeringar. Jag önskar att anställda och arbetsgivare inför nästa lönerevision tillsammans ser över lönesystemet och ordentligt diskuterar igenom kriterierna. Många företag har bytt arbetsorganisation flera gånger sedan de lokala lönesystemen infördes.

Inom Fastigo-området kommer parterna att göra en översyn av lönestatistiken i höst.
– Verkligheten kan ha förändrats sedan parterna kom överens om att redovisa statistik på det här sättet. Jag hoppas att vi kan införa de yrkesroller som Fastighetsbranschens yrkesnämnd kommit överens om för att få mer nytta av uppgifterna ute på företagen, avslutar Jari Visshed.

 

Löner 2013 i Fastigoföretag

Lönestatistik för Fastigo-området (F-avtalet för fastighetsarbete) redovisar percentillöner, det vill säga månadslönen avgränsad till ett visst antal procent personer. Det innebär att den lägsta klassen, 10:e percentilen, att 10 procent av de anställda har lägre lön och 90 procent har högre. Den högsta klassen, 90:e percentilen, betyder att 90 procent har lägre lön och 10 procent har högre. De flesta av Fastighets medlemmar finns inom gruppen ”skötsel och underhåll”, ett fåtal i gruppen ”drift- och underhåll”.

Skötsel och underhåll, hela landet (kronor i månaden)

Klass             10:e             40:e             60:e             90:e percentilen
231             21 000             22 600            23 500            25 720
232             23 600            25 330             26 500            29 470
233             27 300            29 530             30 920            39 370
Klass 231 omfattar dem som jobbar med inre och yttre skötsel och utför enkla reparationer.
Klass 232 omfattar dem med specialkompetens till exempel inom vitvaror, trädgård, VVS eller snickeri.
Klass 233 är behöriga elektriker.

Drift- och områdesansvar, hela landet (kronor i månaden)

Klass         10:e             40:e             60:e             90:e percentilen
221             23 500          24 640          25 070           28 960
222             24 230          26 200          27 410           30 230
Klass 221 omfattar dem som bland annat har ansvar för kundkontakter, tar emot felanmälan och åtgärdar mindre fel eller anlitar entreprenörer.
Klass 222 omfattar dem som ansvarar för besiktning och lägenhetsvisningar och har hyresgästkontakterna. Den anställda jobbar med budgetarbete samt leder och instruerar underställd personal.

 

Löner 2013 i privata fastighetsföretag

Statistiken mellan Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna visar medianlöner och kvartillöner (underlaget för uppgifterna om lönespridning). Medianlönen är ett mått på löneläget för en grupp anställda. Medianlön visar att 50 procent av arbetstagarna i gruppen har lägre lön och 50 procent har högre lön. Det ska dock inte blandas ihop med medellön.

Kategori             medianlön      lönespridning
A                             20 721                19 936 – 21 737
B                             22 270                24 350 – 24 350
C                             25 407                23 765 – 27 595
D                             26 860                25 700 – 29 308
E                             30 800                28 400 – 32 530

I kolumnen lönespridning återfinns enbart cirka 80 procent av de anställda. Det finns också löner som är högre och lägre.
A – städning som huvudsaklig arbetsuppgift
B – yttre skötsel och sophantering som huvuduppgift
C – inre och yttre skötsel och mindre reparationer
D – fastighetsarbetare som enbart arbetar med reparationer
E – arbetande förman och/eller fastighetsarbetare med kvalificerade drift-, reparations- och underhållsarbeten.