KONGRESS 2014 Vi fokuserar, vi förändrar, vi förbättrar. Det är slogan för Fastighets 17:e kongress den 21-23 november. De flesta av motionerna handlar om stadgeändringar, hur Fastighets ska påverka politiska beslut och vad avdelningar och arbetsplatsklubbar ska jobba med. Fastighetsfolket har tittat närmare på några av förslagen.

Fastighets webbplats får mycket kritik

Sex motioner handlar om webbplatsens brister och hur den kan bli bättre. Förbundet har haft sin webbplats sedan slutet av 2002 och den har i princip hela tiden sett likadan ut.
Webbplatsen behöver en radikal förbättring, skriver en av motionärerna, avdelningen i Örnsköldsvik, och bör också rikta sig till nya medlemmar i Fastighets. Eftersom många i dag söker information via internet borde det också gå att bli medlem via webbplatsen.

En annan motionär, Johan Noresund i Ludvika, skriver att bra webbplatser erbjuder möjligheter både till kommunikation och lagring av värdefull kunskap. Om Fastighets har en professionell webbplats ses Fastighets också som ”det professionella förbundet som vi faktiskt är”. Den nya ska vara enklare och mer tilltalande med fler funktioner. Motionären vill att ett forum skapas på webbplatsen så att nya och blivande medlemmar kan ställa frågor och väcka förslag.

Webbplatsen kan också användas till att den viktigaste informationen finns tillgänglig på flera språk med tanke på att så stor andel av Fastighets medlemmar har en annan etnisk bakgrund än svensk, är ett annat förslag.

Hårdare tag mot stressen i arbetslivet

Två motionärer tycker att det behövs en strategi för att motverka stressen i städ- och fastighetsbranscherna. De vill också att Fastighets ska verka för en arbetsmiljöskrift med kraftfulla regler om psykosocial arbetsmiljö.
Pressen som fastighetsarbetare att vara tillgänglig på telefon, allt större arbetsområden samtidigt som arbetsgivaren minskar antalet anställda är några av stressfaktorerna. Som anställd blir man klämd mellan de boendes önskemål om bra service och företagets anseende hos sina hyresgäster. Det påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt.

I städbranschen förekommer det att städare jobbar gratis för att hinna med sitt jobb när ytorna blir större och arbetsledare trycker på att de måste klara av sitt jobb. Det räcker då inte, står det i en av motionerna, att förbundet hänvisar till tidlöneprincipen om att var och en ska jobba i sin egen takt.

Stort missnöje med Fastighets a-kassa

Fastighets arbetslöshetskassa får kritik i sex motioner. De flesta tar upp problem med a-kassans kösystem under telefontid, men även handläggningstiderna anses vara för långa.
Det tar för lång tid i kön innan en handläggare kan ta emot samtalet och medlemmen får inte veta sin väntetid i telefonkön. Ett förslag är att medlemmar ska kunna knappa in sitt telefonnummer och få ett röstsvar som säger när en handläggare beräknas ringa upp. Det är ett system som många vårdcentraler använder.

Handläggningstiden från det att alla handlingar kommit in till att ersättningen betalas ut får ta högst fyra veckor, tycker en motionär och berättar om långa väntetider för flera som jobbat åt företaget Belesia Lokalvård. De blev arbetslösa när företaget gick i konkurs. Arbetsgivaren hade inte ordning på sina papper vilket innebär att de anställda, men hjälp av Fastighets region Ost, skickade in lönespecifikationer i stället för arbetsgivarintyg. Enligt motionären fick många vänta tre till fyra månader på sina pengar. Utan ekonomiska marginaler eller besparingar har det varit svårt att betala räkningar under tiden.

En annan motionär tycker att det är ett omodernt system att skicka brev i stället för att ta kontakt per telefon om det är något fel i de inskickade handlingarna. En skriver att när medlemmar tar kontakt med a-kassan händer det att de blir dåligt bemötta.

Mot trakasserier och rasism

En handfull förslag tar upp jämlikhet och integration. Det är viktigt att Fastighets agerar för rättvisa när det gäller jämställdhet och alla medlemmars lika värde, oavsett kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Därför vill motionären, avdelningen i Örnsköldsvik, att förbundet ska ta ett större ansvar för att en jämlik behandling av olika grupper uppnås och att förbundet aktivt motverkar alla former av trakasserier och rasism.

Informera på flera språk

Information på flera språk är en fråga som ofta kommer upp på Fastighets kongresser. Flerspråkig rikskundtjänst och informationsmaterial om förbundet på engelska är några av förslagen.

Senast sa kongressen ja till att översätta delar av kollektivavtalen till de vanligaste invandrarspråken, men nej till att översätta den så kallade tidlöneprincipen (att alla ska arbeta i sin egen takt) till flera olika språk. Det sistnämnda är ett förslag som nu gör comeback.

Locka nya med lägre avgift

Flera motionärer har tankar om att en sänkt avgift i början av medlemskapet kan locka fler att ansluta sig till facket. Ett av förslagen från flera avdelningar i Västmanland är att personer under 30 år ska få en reducerad avgift i tre månader. Under den tiden ska de också erbjudas en medlemsutbildning för att öka intresset bland ungdomarna. Ett annat förslag går ut på att erbjuda alla nya, oavsett ålder, ett pröva på-medlemskap i tre månader med lägsta avgift.

Välkomnande samtal ger fler medlemmar

Under flera år har Fastighets medlemsantal minskat, samtidigt som också nya skrivs in. Kristina Karlsson från Luleå, en av de förtroendevalda som jobbat med den senaste agitationssatsningen Luren, ligger bakom en motion om hur förbundet bättre kan ta hand om de nya medlemmarna. Hon tycker att det första intrycket är viktigt och att ett personligt välkomnande är ett bra sätt att kontakta de nya medlemmarna.
Därför föreslår hon att alla nya medlemmar, efter att de fått ett välkomstpaket hemskickat med avtal och annan information, också ska få ett telefonsamtal. Det ska ske inom tre månader. Hon tycker att den som ringer upp ska prata om möjligheten till fackliga studier, berätta om försäkringar och lyssna om medlemmen har problem på jobbet.

Motioner om den nya organisationen

Förra kongressen år 2010 beslutade om en ny organisation för Fastighets. Det innebar bland annat att elva avdelningar blev fem regioner. Sektionerna avskaffades. Den lokala fackliga verksamheten består numera av 120 avdelningar och arbetsplatsklubbar.
Ingen av motionärerna föreslår omfattande ändringar i organisationen. I en motion ges förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera den nuvarande organisationen och lämna förslag till yttrande på förbundsmötet 2015.
Startkit: För att underlätta avdelningarnas arbete ska alla erbjudas ett teknikpaket bestående av telefon, dator och skrivare.
Avdelnings storlek: I en liten avdelning med ett fåtal medlemmar kan det bli svårt att få i gång verksamheten och bilda en styrelse. Därför har avdelningen Uppsala Östra, Heby skrivit en motion om att avdelningar ska omfatta minst 100 medlemmar.
Representantskapsmöten: Några motioner vill ha tillbaka representantskapsmöten där representanter för varje avdelning ska träffas för att bland annat besluta om regionens verksamhet.
Val av kongressombud: Ombud till kongressen väljs på ett avdelningsmöte. I en motion föreslås att medlemmen ska ha varit engagerad i avdelningsverksamheten för att vara valbar. Ett annat förslag är ge avdelningar och arbetsplatsklubbar rätt att nominera kongressledamöter. Val av kongressombud ska, enligt förslaget, tas av regionala råd. De regionala råden ska vid val ta hänsyn till jämställdhet, etnisk bakgrund och avtalstillhörighet. Regionala råd finns inte i dagens organisation men i en motion föreslås att dessa råd ska bli av.
Förbundsstyrelsen: Avtalet ledamöter i förbundsstyrelsen minskade från 21 till sju i samband med införandet av den nya organisationen. Två av de sju bildar i dag förbundsledningen. Nu finns det flera förslag på att öka antalet ledamöter igen. I ett förslag föreslås att förbundsledningen ska öka till tre personer.

Påverka politiken

Ett sextiotal motioner föreslår ändringar i politiska beslut. Här är några:
Upphandling: Fastighets ska verka för att bara företag med kollektivavtal ska få lägga anbud.
Statligt anställningsstöd: Om enbart företag med kollektivavtal beviljas statliga stöd av Arbetsförmedlingen kommer den som får ett subventionerat jobb till ett seriöst företag med trygga villkor. Då minskar också de oseriösa företagens möjlighet att konkurrera med lägre löner, tycker motionären.
Redovisning av skatt: Ändra lagstiftningen så att arbetsgivaren en gång i månaden redovisar inbetald skatt på individnivå. Det gör det svårare för företag att betala ut svarta löner. För anställda blir det enklare att kontrollera att arbetsgivaren verkligen har betalat in skatt varje månad, tycker motionären.
Kortare arbetstid: Det finns flera förslag på hur arbetstidsförkortningen kan gå till, till exempel att alla som fyllt 40 år jobbar sju timmar och dagen och alla som fyllt 45 får sex timmars arbetsdag.
Rätt till heltid: Att dela upp arbetsdagen till två pass kan vara omöjligt för till exempel ensamstående med barn. Därför bör sammanhängande arbetstid på heltid vara en prioriterad fråga för Fastighets.