I en ny undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, konstateras att allt fler får besvär, både fysiska och psykiska, av sina arbeten. Nästan var fjärde sysselsatt person har besvär på ett eller annat sätt. De vanligaste orsakerna är stress eller andra psykiska påfrestningar, problem som blir allt vanligare.
Bekymret finns inom de flesta branscher och yrken, men medan stressen för städare är välkänd hamnar stressen i fastighetsbranschen ofta i skymundan.

Några från branschen som har reagerat på detta är Jörgen Billner, Curt Öhrström, Lennart Jansson och Stefan Henriksson, från fyra avdelningar i region Ost. De har skrivit en motion där de föreslår att Fastighets ska ta fram en strategi för hur man ska arbeta för att motverka jobbstressen. De vill också att förbundet ska arbeta för att det ska komma en arbetsmiljöföreskrift med regler om psykosocial arbetsmiljö och som sätter press på arbetsgivarna att agera.
– I dagsläget har arbetsgivarna väldigt fria tyglar, säger Jörgen Billner, trädgårdsmästare på Huge fastigheter.

I motionen skriver han och de andra att kraven hela tiden ökar och att det till exempel finns en press på att alltid vara tillgänglig och svara i telefon, i vissa fall även utanför arbetstid.
De upplever också att de blir klämda mellan olika viljor. dels handlar det om att uppfylla hyresgästernas önskemål, dels om att nå chefernas krav. Samtidigt måste det finnas tid för återhämtning och att ha en rimlig arbetstakt.
– Vi har våra fasta områden att sköta men får mer att göra och får ofta ta över chefernas arbetsuppgifter, som att föra statistik eller göra trädvårdsplaner. det kan vara hedrande att få mer ansvar men många vill göra ett bra jobb och har svårt att säga nej när det blir för mycket, säger Jörgen Billner.

Oavsett arbetsplats eller yrke är det arbetsgivaren som har ansvaret för att stressituationen är rimlig och ska jobba med förebyggande arbete för att undvika att de anställda utsätts för negativ stress på jobbet. Det finns flera sätt att jobba med detta men förutom att minska eller ta bort uppenbara stressfaktorer är det, enligt Arbetsmiljöverkets nuvarande riktlinjer, också viktigt att kartlägga var riskerna finns för att kunna jobba förebyggande.
Arbetsmiljöverket håller också på att ta fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Där ingår ohälsosam arbetsbelastning som en del.

 

Stressmetod på prov

  • Forskare på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm håller på att utveckla en ny stressförebyggande metod. Den går ut på att hitta grundorsakerna till stress på organisationsnivå för att sedan hitta verktyg som förebygger problemen.
  • Metoden har hittills bara testats på tjänstemän och under nästa år ska resultaten analyseras. Då ska metoden också provas på anläggningsarbetare.