KONGRESS 2014 En arbetsgrupp med arbetsgivaren, gemensamma påtryckningar inom LO och krav i kommande avtalsförhandlingar. Vikten av att minska deltidsanställningarna väckte engagemang även på kongressens andra dag.

Ett av de stora blocken under lördagen handlade om politisk påverkan, hur förbundet ska jobba för att göra sin röst hörd i de frågor som bedöms särskilt viktiga att förändra.
Några såna frågor var till exempel arbetstidsförkortning, månadsredovisad skatt på individnivå och att förbundet ska verka för att höja antalet timmar i veckovilan så att alla kan ha två dagars sammanhängande ledighet.

En fråga inom det politiska området som det blev diskussion om var gällande rätt till sammanhängande arbetstid och heltid. En motion från ISS-klubben i Södertälje föreslog att förbundet ska arbeta för att få bort så kallade delade turer och reglera anställningar i hela timtal.
– Det blir vanligare att jobba hemifrån, men säg den städare som jobbar hemifrån. För att få en arbetstid på åtta timmar kan man i stället behöva ha en arbetsdag på 15 timmar, med lång restid och väntan mellan arbetspass. Vi måste jobba för att minska deltidsarbetet och jobba aktivt för att få bort delade turer, sa Zia Lodin, från avdelning Kista.
Han fick medhåll från flera andra ombud, bland annat Karl-Gustav Mattisson, från Tierp.
– Delade turer är inte bara ett otyg, det är ett förbannat slaveriarbete. Det är flera förbund som jobbar hårt med den här frågan men det här en sak som inte hör hemma i nåt förbund, sa han.

Det visade sig dock att även förbundsstyrelsen i praktiken höll med ombuden. Däribland var föredragande Jari Visshed som varit med i förbundet sedan normen för städning ändrades på 1980-talet, från kvällstäd till dagstäd.
– Där lyckades vi vrida frågan rätt, men det är väldigt mycket facklig kamp och påverkan mot arbetsgivarna som ligger bakom. Sedan har detta otyg med delade turer kommit. Och jag håller med motionärerna om att det är ett gissel. Nu har vi ju fått en ny regering som lovat lite förändring på det här området och det återstår att se vad de konkreta förslagen blir, sa han.

Jari Visshed lyfte också fram att förbundet kommer att försöka påverka LO till ett gemensamt agerande i frågan och att Fastighets redan ingår i en särskild arbetsgrupp ihop med arbetsgivarorganisationen Almega som har till uppgift att skapa en gemensam bild över detta. Han påpekade också att det här är något att ta med sig i kommande avtalsförhandlingar.

Utifrån detta menade Jari Visshed att arbetet redan är inlett och att motionen därför skulle anses besvarad.
Motionen ledde till votering med rösträkning, men resultatet blev 68 mot 34 till fördel för förbundsstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.