I och med den så kallade Decemberöverenskommelsen kommer det inte att bli något extra val i mars. För Fastighets innebär det att det inte krävs några resurser för en extra valkampanj.

De sex partier som ingår i överenskommelsen är Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med allianspartierna. Den går i grova drag ut på att kandidaten från det största partiet ska bli statsminister och att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget utan att delar bryts ut. Samarbetet ska framför allt gälla försvaret, pensionssystemet och energipolitik. Överenskommelsen gäller fram till 2022 men kommer inte att tillämpas i praktiken förrän regeringen ska lägga fram förslaget till vårbudget i april.

Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen inte får de lika stort anslag som föreslaget. Trots det finns möjlighet att påverka verksamheten. I det årliga regleringsbrevet finns övergripande mål och prioriteringar.
Ett av de stora målen för 2015 är att matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och att större andel nyanlända ska gå vidare till arbete eller studier.
I årets brev finns också färre krav på löpande återrapporteringar. Tanken är att göra verkets arbete mer flexibelt.