Fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft. Samtidigt finns massor av outnyttjad kompetens bland nyanlända invandrare. De senaste månaderna har arbetsgivare och fackförbund satt fokus på detta och nu står mångfald på mångas agenda.

Statistiska centralbyråns, SCB, senaste arbetskraftsundersökning visade att fler utrikesfödda får jobb nu än tidigare. Av alla nyanställda under 2014 ökade sysselsättningen klart mest bland utrikesfödda. Trots det är arbetslösheten betydligt större bland dem än bland dem som är födda här.
Prognoserna visar också att behovet av arbetskraft kommer att växa. Fram till år 2035 kommer antalet jobb i Sverige att öka med en halv miljon. Och enligt SCB kommer utrikesfödda att täcka nästan hela behovet.

Detta gör frågan om att öka integrationen i arbetslivet högaktuell. Under årets första två månader hade de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco haft en halvdagskonferens på temat, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega presenterade en rapport om förbättrad integrationspolitik och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, satsar på jobbturné som handlar om hur kompetensen bland invandrare kan tas tillvara för att öka mångfalden.
– Det är märkligt att inte fler arbetsgivare sett detta och börjat ta tillvara på den kompetens som finns, säger Fastigos vd Mona Finnström.
För trots att frågan om bättre matchning mellan arbetstillfällen och kompetens gäller för många branscher är den väldigt konkret i fastighetsbranschen.

Politiker från både höger och vänster är överens om att behovet av nya bostäder är stort. Och oavsett hur bostadsbyggandet ska genomföras, med privata eller statliga initiativ, kommer det att behövas personal för att bygga och administrera.
Enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, måste 11 000 nya tjänster tillsättas under det kommande decenniet. Främst saknas fastighetstekniker och fastighetsingenjörer, men enligt FU saknas medarbetare till alla nivåer.
De arbetar just nu för att sjösätta valideringsverktyget Faval för fastighetsskötare och husvärdar. Än så länge finns verktyget bara för fastighetstekniker, men målsättningen är att det ska utvecklas till fler yrkesgrupper.

Från Fastigos sida handlar mycket om att belysa mångfaldsfrågan och få fler att dela med sig av goda exempel, ett av huvudsyftena med den så kallade jobbturnén.
– Om vi inte vet varför vi ska jobba med mångfald så blir det bara en pappersprodukt. Det måste finnas en förståelse för
varför det här är bra, sa Mona Finnström.

Paneldebatt om integration i fastighetsbranschen.

En av deltagarna under paneldebatten som hölls i Stockholm var därför Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen. De har haft flera projekt för att minska arbetslösheten och utanförskapet i Botkyrka, som är en av Sveriges mest invandrartäta kommuner. I dagsläget är det en bit kvar till att helt spegla sammansättningen av boende, men med omkring en tredjedel anställda med utländsk härkomst är Botkyrkabyggen ändå en god bit på väg.
– Det här är en viktig fråga för varje arbetsgivare. Politiken har pratat jämställdhet i 40 år men det är fortfarande en ojämställd arbetsmarknad. Att stora företag tar ställning gör otroligt stor skillnad, men vi kanske också behöver större press utifrån, sa Ulf Nyqvist.