Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, används för att räkna ut storleken på sjukpenning och föräldrapenning. Det är Försäkringskassan som fastställer SGI utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst.

  • Generellt gäller att den som inte längre har arbete med lön inte har rätt till en SGI. När du blir arbetslös finns dock möjlighet att skydda din SGI.
  • Huvudregeln är då att du måste vara anmäld som arbetssökande genom Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb.
  • På samma sätt kan du skydda din SGI om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du avbryter detta måste du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen efter att ha slutat.
  • Du kan också skydda din SGI om du studerar inom ditt yrkesområde eller studerar med studiestöd från CSN. Om du gör uppehåll under terminen och inte tar ut studiestöd förlorar du dock rätten till din SGI om du inte på annat sätt skyddar den, till exempel genom att anmäla dig och aktivt söka jobb genom Arbetsförmedlingen.
  • Den som är arbetslös och blir sjuk måste anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen på nytt den första vardagen efter avslutad sjukperiod för att få behålla SGI. Du måste också aktivt söka och vara beredd att ta ett arbete.
  • Om du har förlorat rätten till SGI, blivit ”nollad”, måste du på nytt uppfylla villkoren för att få en ny. Huvudregeln är arbete under minst sex månader. Under den tiden har du inte rätt till ersättning från Försäkringskassan utan måste vända dig till kommunens socialtjänst för att få hjälp och ekonomiskt stöd om du inte har rätt till ersättning från annat håll.
    Källa| Försäkringskassan