Tiden på arbetet och lönen är de områden som det behöver sättas mer fokus på för att uppnå ett jämställt arbetsliv. Det föreslår en statlig utredning i sitt slutbetänkande.

Förslagen från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet handlar till exempel om hur föräldraledigheten ska fördelas och om hur fler kvinnor kan få heltidsjobb.
Jarmo Kusmin, ombudsman på Fastighets, välkomnar tanken om ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen:
– Även en tredje part kan vara hemma med barnet, enligt förslaget. Familjesammansättningen ser faktiskt annorlunda ut i dag så det är bra att öppna för andra lösningar, säger han.

Ett förslag är att få till samtal mellan arbetsmarknadens parter om arbetstider, med fokus på heltidsanställningar för kvinnor och möjlighet till sammanhållen arbetstid.
– Jag är tveksam till att det leder till någon egentlig förändring. Vi på Fastighets har i många år pratat med arbetsgivarorganisationerna om hur viktigt det är att få till heltidsanställningar och att vi måste uppgradera kvinnolönerna. Det har skett utan förändring. Utredningens förslag är här inte tillräcklig.

Jarmo Kusmin tycker också att det är intressant att delegationen pekar på att fler ansvariga behöver ökade kunskaper och jämställdhet och genusperspektiv.
– Förslaget om en särskild satsning på utrikesfödda kvinnor som är långt från arbetsmarknaden är också angeläget, säger han.

Ett urval av utredningens förslag

Föräldraledighet: En tredelning tillämpas så att varje förälder reserveras var sin del och den tredje delen fördelas fritt mellan föräldrarna. Dessutom kan hälften av dagarna i den tredje delen överlåtas till någon annan. Den totala tiden med föräldrapenning föreslås vara 420 dagar.
Rätten att gå ner i arbetstid till deltid med 25 procent begränsas till 12,5 procent per förälder. Då blir det gemensamma ansvaret för barn tydligare och frånvaron från arbetet jämnare.

Arbetslivet: Samtal mellan arbetsmarknadens parter föreslås om arbetstider, med fokus på heltidsanställningar för kvinnor, ofrivillig deltid och möjlighet till sammanhållen arbetstid
Arbetsmarknadens parter ska också verka för bättre kunskaper om genus och jämställdhet i arbetsorganisationer för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga diskriminering och trakasserier.

Minska lönegapet mellan män och kvinnor: Parterna föreslås ta initiativ till att de skapas fler karriärvägar i kvinnodominerade yrken. Könsfördelning bland chefer bör framgå i årsredovisningar från alla arbetsgivare med minst tio anställda.
Medlingsinstitutet och arbetsmarknadens parter får i uppdrag att utveckla den officiella lönestatistiken.

Statens roll: Ett särskilt organ om jämställdhet i arbetslivet inrättas. Uppdraget är att ansvara för att sprida kunskap, samordna och följa upp jämställdheten i arbetslivet.

Övrigt: Vuxenutbildningen ska bli bättre på att uppmuntra könsöverskridande val.