Arbetsolyckorna minskar men arbetssjukdomarna ökar, för femte året i rad. Det visar Arbetsmiljöverkets sammanställning över anmälningar om sjukskrivning till Försäkringskassan.

Under de senaste åren har flera rapporter pekat på samma sak. Det är färre som anmäler arbetsolyckor, medan allt fler anmäler sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterade sjukdomar.

Senast i raden är Arbetsmiljöverkets rapport som presenterades i dag, onsdag. Den visar att anmälningar om sjukfrånvaro i samband med arbetsolycka minskade med 1,5 procent år 2014 jämfört med året innan. Minskningen gäller för andra året i rad, efter att ha ökat en kraftigt under åren 2009-2012. Städare tillhör fortsatt en av de tio yrkesgrupper som har högst frekvens av anmälda olycksfall bland kvinnor, dock inte bland män.

Samtidigt som färre olyckor anmäldes ökade anmälningarna om arbetsrelaterade sjukdomar under föra året med nästan sju procent jämfört med år 2013. Och ökningen är större bland kvinnor än bland män. Även här utmärker sig kvinnliga städare i statistiken, antalet anmälningar ligger över medel jämfört med alla arbetande kvinnor.

Var fjärde arbetssjukdom beror på belastningsfaktorer som tunga lyft, ensidiga eller ansträngande arbetsställningar. Detta är fortsatt den vanligaste orsaken till sjukskrivning när det gäller arbetssjukdomar.
Sett till bara kvinnor är dock bilden annorlunda ut.
– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys.

Ofta beror detta på för hög arbetstakt, samarbetsproblem eller mobbning och trakasserier från antingen chefer, arbetskamrater eller kunder.