Regeringen vill stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. En utredning ska tillsättas för att bland annat föreslå hur anställningsavtalen kan göras bindande. Fastighets välkomnar utredningen.

Utredningen kommer också att kartlägga utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Det gäller personer utanför EU som fått tillstånd av Migrationsverket att arbeta i Sverige. Fastighetsfolket och andra medier har rapporterat om arbetare som inte fått de villkor som arbetsgivaren lovat i anställningserbjudande. De har istället blivit utsatta för långa arbetsdagar och löner långt under kollektivavtalet.

Regeringen vill att anställningsavtalet ska bli rättsligt bindande. Arbetsgivarens möjligheter att försämra anställningsvillkoren efter att arbetstillstånd har beviljats ska begränsas. Och när en arbetsgivare bryter mot villkoren kan arbetsgivaren utsättas för sanktioner. Dessutom föreslår regeringen att öka kontrollerna av arbetsgivare som erbjuder anställningar till personer utanför EU.
Utredningens uppdrag blir att utreda de fyra förslagen från regeringen och även komma med andra förslag som kan hindra utnyttjandet av arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden.

Fastighets tycker att regeringen gör rätt prioriteringar. Framför allt är det bra om de fackliga organisationerna får möjlighet att kontrollera villkoren, tycker Fastighets ordförande Magnus Petterson. Fackliga organisationer får i dag lämna ett yttrande över de erbjudna anställningsvillkoren men får ingen återkoppling.
– Om villkoren i ansökandehandlingen istället blir ett rättsligt bindande anställningsavtal kan vi som facklig organisation agera om arbetsgivaren bryter mot det ingånget avtalet, säger Magnus Pettersson.
Han är dock kritisk till att arbetsgivare även i fortsättningen ensidigt ska få avgöra om det i branschen råder behov av arbetskraftsinvandring.
– Det är inte vetorätt jag vill ha. Jag vill att vi fackliga organisationer ges möjlighet att yttra oss över arbetskraftsinvandringsbehovet och att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen även ska ta hänsyn till det i sina bedömningar.