LO hävdar att arbetsgivare utnyttjar visstidsanställningar och vill ha skärpta regler. Fastigo och Svenskt Näringsliv ser inget missbruk och tycker att dagens regler fungerar bra. Nu har de och många andra tyckt till om regeringens förslag om ändrade visstidsregler.

Över 40 remissvar har kommit in gällande Arbetsmarknadsdepartementets förslag på skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.
Enligt EU-kommissionen uppfyller inte lagen om anställningsskydd kraven på åtgärder för att förebygga missbruk av tidsbegränsade anställningar.
Målet är därför att skärpa lagen och hindra att människor fastnar i långa kedjor av visstidsanställningar och att arbetsgivare utnyttjar detta.

Förslaget går i korthet ut på att de nuvarande reglerna kompletteras så att det blir lättare för en visstidsanställning att övergå till en fast anställning. Men åsikterna om både det nya regelförslaget och om behovet av förändring skiljer sig åt.

Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO är några av de som inte tycker att reglerna behöver förändras, även om de inte motsätter sig genomförandet. De tycker dock att reglerna bara ska gälla nya anställningsavtal.

Svenskt Näringsliv skriver också det inte finns belägg för att det förekommer missbruk av reglerna och den åsikten delar fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.
Fastigo skriver i sitt svar att visstidsanställningar visserligen används i fastighetsbranschen, men att det inte finns något som tyder på att arbetsgivarna generellt skulle utnyttja anställningsformen i större utsträckning än vad som är motiverat med hänsyn till verksamheten.
De menar att det finns ett behov av alternativ till tillsvidareanställningar och tycker dessutom att det här förslaget både är krångligt och skulle innebära ”orimliga administrativa bördor”.

LO står på andra kanten och säger ja till förslaget om lagändring, även om de helst tycker att frågan om anställningsformer ska lösas avtalsvägen.
Enligt LO pågår ett tydligt missbruk av reglerna vilket bland annat syns på att visstidsanställningarna ökar, särskilt inom LO-området. De skriver att arbetsgivarna ”väljer att utnyttja sina möjligheter att använda sig av timanställda via anställningsformen ’allmän visstid’” och att detta måste upphöra.

Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på förslaget i sak utan menar att det är svårt att sia om effekterna på arbetsmiljön eftersom det kan slå åt olika håll. Däremot skriver de att tidsbegränsade anställningar är mer otrygga än fasta och kan leda till att de anställda upplever sig sakna inflytande vilket kan skapa oro och risk för psykosocial ohälsa.

Fastighets har inte skickat något remissvar men Jari Visshed, förbundets tredje förbundsordförande, har tidigare sagt till Fastighetsfolket att anställningsformen allmän visstid inte bör finnas kvar. Fastighets inställning är att visstidsanställningar måste vara motiverade, till exempel i form av vikariat när andra anställda är borta.

Remissvaren ska nu behandlas innan reglerna eventuellt kan godkännas, men enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla 1 maj nästa år.

 
Reglerna i korthet

  • Liksom i dag ska en person som haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod automatiskt erbjudas en fast tjänst. Men de nya reglerna gäller också om anställningarna har pågått med som högst 180 dagars mellanrum. En sådan kedja kan bestå av både allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, men bara tiden i allmän visstidsanställning räknas för en tillsvidaretjänst i det här fallet. (Reglerna om att två år av vikariat under en femårsperiod leder till fast tjänst finns kvar.)
  • Arbetsgivaren får ökad informationsplikt mot den anställde.
  • Det ska också bli lättare för olika branscher att, genom kollektivavtal, göra olika anpassningar för att det ska passa branschen.