Mobbning kan naturligtvis se ut på olika sätt. I vissa fall kan det leda till kränkande särbehandling. Med det menas att en enskild anställd utsätts för upprepade kränkande och negativa handlingar som leder till att den personen hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen.
Vi som har jobb, tillbringar ju alltmer tid på jobbet. Gemenskapen och att känna sig välkommen är mycket viktigt. Och att då hamna utanför den gemenskapen, att bli ensam och utstött, det ska ingen behöva vara med om.

Mobbning kan börja nästan utan att vi märker det. Små angrepp, miner, påståenden med mera som riktas mot någon.
Inte sällan kan mobbning förekomma mot en medarbetare som kommer in som ny i en redan etablerad arbetsgrupp på företaget. Gruppen är kanske överbelastad. Det kan finnas dolda motsättningar inom gruppen. Eller också har man utvecklat egna rutiner för hur arbetet ska utföras. Egna rutiner som strider mot företagets godkända rutiner.

Kort sagt, här finns dolda problem. Men gruppen levererar bra resultat. Och så länge det räcker för företagsledningen, kan en sådan här grupp få verka på egen hand. När den nya personen kommer in, vänds motsättningarna inom gruppen mot honom eller henne. Eller också uppstår slitningar när den nye medarbetaren utför arbetet enligt företagets rutiner och inte enligt gruppens egna. Det ”stör” den sammansvetsade gruppen.

Ganska ofta ”löses” mobbningen genom att man flyttar på den som mobbas. Då blir det lugnt igen, men bara tills ännu en ny medarbetare kommer till gruppen, och så börjar problemen igen.
Då finns ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren måste lösa i samarbete med skyddsombuden.
Det är inte säkert att den här gruppen behöver upplösas. Däremot måste man naturligtvis utreda grunden till problemen. Förutom att mobbning kan vara djupt kränkande för den enskilda personen, innebär det stora kostnader för företaget.

Hur gör man då?
Arbetsmiljöverket (AV) har utfärdat en bra föreskrift – Kränkande särbehandling
i arbetslivet (AFS 1993:17). Den innehåller författningstext (”lagtext”) i olika paragrafer, samt kommentarer och tips till paragraferna.
I kommentarerna till föreskriften står det på flera ställen att arbetsgivaren måste ingripa direkt vid missförhållanden som kan utlösa eller som redan utlöst kränkande särbehandling.
Det beror på att ju längre tiden går, desto större blir risken att det uppstår prestige och låsta positioner bland de inblandade, vilket gör problemen svårare att lösa. Cheferna har här ett stort ansvar att agera omedelbart.
En annan god hjälp är en handledning som LO har tagit fram, När någon mobbas på jobbet. Den beskriver i olika steg hur man kan upptäcka mobbning och hur man gör att för att hjälpa den som känner sig mobbad.

Läs på om reglerna

  • Mobbning får inte förekomma
  • Det ska åtgärdas omedelbart
  • Chefer måste ta tendenser till mobbning på allvar