De psykiska diagnoserna ökar och har blivit den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Störst risk att drabbas är det för kvinnor med kontaktyrken i kommun- och landstingssektorn. Det visar en rapport från Afa försäkring.

Psykosocial ohälsa har blivit ett allt vanligare begrepp och sjukskrivningarna med detta som orsak har ökat årligen sedan 2009, både för både män och kvinnor.
Men riskerna skiljer sig åt mellan kön, åldrar och yrkesgrupper, något som Afa försäkring har tittat närmare på i sin nya rapport.

Det är sedan tidigare känt att kvinnor i åldrarna 36-45 år är mest utsatta och att risken att drabbas av psykisk ohälsa ökar mest bland yngre kvinnor. Men nu konstateras också att risken är allra störst för kvinnor inom så kallade kontaktyrken i inom vård, skola och omsorg. De har en högre risk att drabbas jämfört med män i samma yrkesroll, men också jämfört med övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn och kvinnor i privat sektor. På fem år har de långa sjukfallen fördubblats inom denna grupp.

Det finns inte finns någon vedertagen definition av vad som är ett kontaktyrke, men Afa försäkring har i den här rapporten tittat på yrken inom vård, skola och omsorg, även chefer inom dessa områden.