Sänk medlemsavgift för vissa grupper och jobba för att regionala skyddsombud ska få tillträde till alla arbetsplatser. Det är några av de 14 yrkanden, förslag, som Fastighets förbundsmöte ska ta ställning till den 3-4 november.

Förbundsmötet är Fastighets högsta beslutande organ efter kongressen. Det sker minst en gång per år och varje avdelning utser ett ombud till mötet. Yrkanden är skrivna av medlemmar i förbundets avdelningar.

I två yrkanden finns förslag på att införa sänkt avgift för vissa grupper. Ett är att de som är arbetslösa eller sjukskrivna längre än tre månader ska betala mindre, så kallad grundavgift. Ett är att förbundet ska se över avgiftsnivån för unga för att få in fler yngre medlemmar. De som skrivit yrkandet hänvisar till de förbund som har en lägre avgift för unga och har därför, enligt dem, lättare att locka unga till facket.

Försäkringen om avgångsbidrag, AGB, behöver förbättras så att avgångsbidrag även kan betalas till den som har en tillsvidareanställning i minst tio år och oavsett ålder. I dag omfattas arbetstagare från 40 år om han/hon arbetat under drygt fyra år (50 månader) under en fem års period.

Ett organisatoriskt problem som kommer att behandlas av förbundsmötet är vad förbundet ska göra med mycket små avdelningar. Heby med 23 medlemmar är en för liten avdelning för att få till facklig verksamhet, tycker förslagsställaren och föreslår att förbundet sätter en gräns med minst 100 medlemmar. Medlemmar i mindre avdelningar ska föras över till den avdelning som ligger närmast.

Regionala skyddsombudens befogenheter behöver ändras så att de får tillträde till alla arbetsplatser, även de med skyddskommitté. Lokala skyddsombud har ofta tufft att driva arbetsmiljöfrågor och behöver extra stöd av de regionala skyddsombuden. I yrkandet föreslås att Fastighets tar upp frågan med de andra LO-förbunden.
En annan arbetsmiljöfråga handlar om att ge bättre stöd för nyblivna medlemmar som behöver hjälp med de problem som de hade innan de blev medlemmar. Motionären skriver att det kan vara sexuella trakasserier, mobbning, eller dålig arbetsmiljö i övrigt, som, om Fastighets hjälper till, kommer även andra personer på arbetsplatsen till gagn.

Frågan om tandvård kommer också att behandlas av förbundsmötet. Förslaget är att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att tandvård likställs med övrig sjukvård så att fler ska få råd att gå till tandläkaren.

I sju yrkanden tas villkoren för förtroendevalda i Fastighets upp och i första hand förtroendevalda fackliga ombud som får ersättning från förbundet under den tid som de är tjänstlediga från sina ordinarie arbeten. Förslagen handlar till exempel om att införa månadslön och ändra regler för inbetalning av semesterersättning.

Förbundsstyrelsen har behandlat samtliga yrkanden och lämnat sina förslag till beslut. Förbundsstyrelsen håller delvis med förslagsställarna i cirka hälften av yrkanden. Till exempel tycker styrelsen att LO ska fortsätta med sitt arbete för att tandvården på sikt ska ingå i högkostnadsskyddet. Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ska avslå drygt hälften av förslagen, till exempel att sätta en minimigräns för avdelningens storlek och förslagen som berör fackliga ombudens villkor.