LO står bakom förslagen till nya upphandlingsregler. Samtidigt är LO starkt kritisk mot att även företag utan kollektivavtal ska kunna använda sig av så kallade alternativa kontraktsvillkor.
– Det vore att kasta bort hela lagstiftningen, säger LO-jurist Sofie Rehnström.

I september lämnade Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal ett delbetänkande till regeringen. Uppgiften var att undersöka vilka krav på villkor enligt kollektivavtal som kan föras in i lagen, utifrån 2014 års upphandlingsdirektiv.

Enligt förslaget ska en upphandlande myndighet ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontraktet. Kraven ska följa nivån i det centrala kollektivavtalet om det finns ett sådant.
Det ska vara obligatoriskt att ställa dessa krav om det finns risk för oskäliga anställningsvillkor. Vilka sektorer det handlar om ska den nya Upphandlingsmyndigheten reda ut, men städbranschen pekas ut som ett exempel.
Utöver de obligatoriska kraven kan en upphandlande myndighet också välja att ställa krav på fler saker, till exempel försäkringar och tjänstepension.

Nu har flera remissinstanser lämnat sina yttranden om förslaget. Ett av dem är LO, som i grunden är positiv till utredningen. De menar att det är viktigt att staten tar sin del av ansvaret för detta och de tycker att det är bra med klargörande om EU-rättsliga skyldigheter och möjligheter att ställa arbetsrättsliga krav.I yttrandet står det att myndigheterna hittills använt möjligheten att ställa såna krav i mycket liten omfattning och att det har lett till underbudskonkurrens i till exempel städbranschen som ”har drivits så långt att det inte längre finns möjlighet för företag som är bundna av kollektivavtal att konkurrera vid dessa upphandlingar”.

Men LO är också kritiskt, framför allt mot att anbudsgivare som inte har kollektivavtal ska kunna använda sig av så kallade alternativa kontraktsvillkor, och själv åta sig att följa motsvarande villkor i ett tillämpligt centralt kollektivavtal.
– Varken vi från facken eller kommunen kan kontrollera att villkoren följs, det blir ett stort svart hål. Det är en principiellt grundläggande fråga, säger Sofie Rehnström, LO-jurist.

Utöver detta tycker LO att det är en förbättring av nuvarande situation att vissa krav blir obligatoriska, men menar att även försäkringar och tjänstepension måste höra dit.

Även arbetsgivarorganisationen Almega har lämnat sitt yttrande. De är emot förslaget i sin helhet och skriver bland annat att förslagen som presenteras i utredningen vare sig kommer att göra upphandlingen tydligare eller enklare. De menar också att det är ”tveksamt och komplicerat att peka ut hela branscher som problemfyllda” och att tvingande krav på till exempel lön är ett steg mot statlig inblandning i parternas lönesättande roll.