Fastighetsfolket har låtit undersökningsföretaget Skop fråga ett slumpmässigt urval av medlemmar i vilken utsträckning de kan påverka sin arbetssituation. Totalt svarade 54 procent att de kan påverka i ”mycket stor” eller ”ganska stor” utsträckning medan 46 procent svarade ”lite” eller ”inte alls”.

(Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.)

Men svaren skiftar stort mellan olika yrkesgrupper. Medan en tredjedel av de tillfrågade fastighetsskötarna och bovärdarna svarar att de har mycket stora möjligheter att påverka svarar bara tio procent av städarna det. I stället svarar nästan en tredjedel av städarna att de inte alls kan påverka sin arbetssituation, medan åtta procent av fastighetsskötarna och bovärdarna svarar detsamma.
– Det stämmer väldigt väl om man jobbar som städare. Man har ett arbetspass och ett schema och det är väldigt svårt att själv bestämma något, säger Benita Åkerback, skyddsombud på Inspira i Norrtälje.
Minst möjlighet att påverka upplever anställda på Samhall. 34 procent svarar att de inte kan påverka i någon utsträckning och ytterligare 23 procent svarar ”bara lite”.

(Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.)

Allmännyttiga eller kooperativa bostadsföretag verkar däremot vara den typ av arbetsplats som ger störst möjlighet för de anställda att göra sin röst hörd. Nästan alla, sammanlagt 94 procent, svarar att de kan påverka i mycket eller ganska stor utsträckning.
– Vi har målkonferenser ett par gånger om året med hela avdelningen. Där pratar vi om nya mål och går igenom vad som behöver vidareutvecklas. Vi som är ute på fältet ser ju vad som behöver förändras, säger Andreas Åslund, fastighetsskötare och skyddsombud på HSB Södertörn.

Dan Eriksson och Andreas Åslund är fastighetsskötare på HSB Södetörn. Foto: Sofia Lindroth

För honom och kollegan Dan Eriksson, som också är huvudskyddsombud, är det självklart att ha stort förtroende från chefen och stora möjligheter att styra både över sin arbetsdag och annat som gäller jobbet.
– Vi ser ju att det blir en förbättring när vi får vara med och tycka till. Om soporna till exempel ofta blir fulla i ett visst område kan vi sälja in tätare tömning. Då kan det också bli ett snyggare och fräschare område. Så borde städare också kunna göra, men jag tror inte att de riktigt har den möjligheten, säger Dan Eriksson.

Benita Åkerback menar att många städare som hon kommer i kontakt med har svårt att säga till och känna att de har möjlighet att ändra sådant som fungerar dåligt.
– En del känner nog att de är rädda att förlora jobbet, säger hon.
Kraven kommer både från kunderna och arbetsgivaren. Dessutom ser Benita Åkerback hur ökningen av delade turer påverkar negativt eftersom det skapar ytterligare stress och känsla av att inte kunna påverka sin arbetssituation.
– Det påverkar måendet. Det gör en trött och det blir inte en bra situation.

Men varför är det så viktigt att vara delaktig på jobbet? Fastighetsfolket ställde frågan till Therese Öhrling, universitetslektor på Luleå tekniska högskola. Hon har forskat just om städares arbetsmiljö och vikten av delaktighet.
– Städenheten som jag har följt i Piteå jobbade mycket med att köpa in bra redskap och jobba med den fysiska belastningen. Men det var när de lyfte in frågor om delaktighet som de började se resultat, säger hon.

Där vändes höga sjuktal till låga, och möjligheten att kunna påverka gjorde både att städarna trivdes bättre på jobbet och att kunderna blev mer nöjda.
– Jag argumenterar för att det är mer lönsamt att på sikt satsa på de här frågorna och låta städarna ta fler beslut själva. Det ger bättre kvalitet och friskare anställda, säger Therese Öhrling och fortsätter:
– Forskning visar att god arbetsmiljö är viktigt och delaktighet är en stor del av det. Det är inte riktigt hållbart att köra på så här.

I en organisation där de anställda inte känner att de har något inflytande är det till exempel större risk att personer går runt med värk under längre tid, i stället för att ta upp det med arbetsgivaren och ha möjlighet att jobba förebyggande.
– Det är viktigt att själv kunna anpassa sitt arbete och få möjlighet att lyssna på sin kropp för att inte bli utsliten, säger Therese Öhrling.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson blir inte förvånad över resultaten från Fastighetsfolkets undersökning. Han menar att det ligger i yrkenas upplägg att fastighetsskötaryrket är mer fritt medan städare är mer styrda i strikt reglerade uppdrag.
– Men jag tror att alla parter skulle tjäna på att låta städpersonalen vara mer delaktig i planeringen, säger han.

Försöker Fastighets förändra situationen?
– Det tror jag att vi har varit dåliga på. Det handlar mer om att vi kan stötta enskilda individer och gå in och påvisa att det är ett mervärde att låta städarna vara delaktiga, säger Magnus Pettersson.
Han rekommenderar den som vill förändra att antingen vända sig till sin arbetsgivare, som får förhandla med kunden, eller till sin närmaste fackliga representant.

Delaktighet viktig nyckel


Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har tagit fram webbplatsen Företagshälsokollen. Där konstateras att delaktighet är en av fyra nycklar till ett bra arbetsliv. Att ledningen lyssnar på de anställdas önskemål lyfts fram som en viktig del. På sidan finns information och tips på strategier för förbättring. Läs mer här.