Under perioden 2005–2015 lämnade skyddsombuden på Samhall in 27 stycken 6 6 a-anmälningar till Arbetsmiljöverket. Anmälningarna tog fart på 2010-talet då 22 av anmälningarna gjordes.
En anmälan enligt Arbetsmiljölagens paragraf 6 6a görs när ett skyddsombud påtalat brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdat.

Fastighetsfolket har begärt ut samtliga 27 anmälningar. De visar problem både med fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det handlar om underbemanning, brister i chefernas sätt att behandla sina anställda, trakasserier eller kränkande särbehandling mellan anställda. Brister i den fysiska arbetsmiljön är till exempel dålig luft i arbetslokalen eller att hjälpmedel saknas.
Trots ökningen tycker Fastighets arbetsmiljöansvariga Torbjörn Jonsson att 27 anmälningar är lågt utifrån de arbetsmiljöproblem han har tagit del av:
– Jag är förvånad över att det inte är fler. Rapporterna som jag får från skyddsombuden ger en annan bild. Vi måste stärka våra lokala skyddsombud så att de bättre kan använda verktygen som finns, säger han.

För att få en bild av arbetsmiljön för städare och fastighetsskötare har vi intervjuat 22 huvudskyddsombud som är med i Fastighets (se några citat längre ner i artikeln). Av dem svarar sex att arbetsmiljön är bra eller ganska bra. De berättar att de anställda får jobba i sin egen takt och mår bra på jobbet.
Men 16 beskriver motsatsen med flera brister. Samtliga 16 tar upp psykosociala problem, några enstaka nämner också problem i den fysiska arbetsmiljön. Alla nämner stressen på jobbet. De flesta tar upp bristande matchning av anställda till rätt arbetsuppgif
ter vilket strider mot
 det grundläggande uppdraget från staten att Samhall genom 
sitt arbetssätt och sina matchningsmetoder ska ge funktionsnedsatta möjlighet att utvecklas genom arbete.
– I centrala skyddskommittén får vi rapporter om att långtidssjukfrånvaron, som nu ligger runt 11 procent, ökat på företaget under de senaste åren. Jag har tagit upp stressproblemet och flera av de andra brister som huvudskyddsombuden nämner. Men vi måste ta upp problemen igen i kommittén och försöka hitta lösningar, säger Eshag ”Isak” Najmeddin, Fastighets representant i centrala skyddskommittén.

Anders Johansson, förhandlingschef på Samhall, känner inte igen sig i arbetsmiljöbeskrivningarna. Företagets medarbetarenkäter, som görs vartannat år, visar enligt Anders Johansson höga siffror för trivseln på jobbet. Att så många nämner stress förvånar honom.
– Vi får ta en diskussion i skyddskommittén om vad vi kan göra för att minska stressen. Det kan vara så att vi inte alltid har bemanning på alla orter. Men vi kan inte alltid anställa fler eftersom det regleras i en överenskommelse med staten och bygger på ett visst antal lönetimmar per år. Min uppfattning är att vi blivit bättre på matchning av arbetsuppgifter, säger Anders Johansson.
27 anmälningar till Arbetsmiljöverket är enligt honom inte ett stort antal.
– Det är dock inte ett bra arbetssätt att skyddsombud tvingas till det för att vi är för långsamma i hanteringen, säger han.

En vanlig uppfattning bland huvudskyddsombuden vi talat med är att problemen delvis beror på att Samhall gått från att vara en verkstad med monteringsjobb till ett företag som säljer sina tjänster. Närmare 90 procent av företagets anställda jobbar på uppdrag hos Samhalls kunder i dag och allt fler arbetar med städning.
– Vi har också hårda budgetkrav på oss. Vi ska bland annat minska antalet anställda per städobjekt. Merkostnadsersättningen, bidraget från staten har varit oförändrat i många år samtidigt som kostnaderna har ökat, säger Eshag ”Isak” Najmeddin.

Samhall,-breddare_medCitat från huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud berättar i telefonenkäten om arbetsmiljöproblemen.

”Vi skyddsombud ser till att de anställda ska få de hjälpmedel de behöver. Men det kvittar hur mycket hjälpmedel man än har när det är för lite folk som ska göra jobben.”
Kenneth Johansson

”Samhall tar inte hänsyn till om det finns personal som kan fixa nya uppdrag. Företaget ser bara till att få in flera nya uppdrag.”
Peter (som inte vill uppge sitt efternamn)

”Företaget ser ofta oss som robotar.”
Mikael Brodin

”Alla säljare borde gå en arbetsmiljöutbildning för att bättre förstå de anställdas situation.”
Leif Gustavsson

”Det är den största omsättning på chefer under de 21 år som jag jobbat här.”
Annica Falck

”Här på Samhall kliar sig folk i huvudet över de
höga sjukfrånvarosiffrorna. De ser inte kopplingen att det är jobbet som gör att folk går sönder.”
Mikael Brodin

”Vi borde ha en superbra arbetsmiljö på Samhall om vi ska utvecklas. Men det mesta handlar om pengar och att människan är utbytbar.”
Kenneth Johansson

”Om du inte har ont när du börjar på Samhall får du det under resans gång.”
Marie Wahlgren

”Samhall vill visa goda ekonomiska resultat
vilket innebär färre anställda ute på uppdragen. Cheferna räknar antalet huvuden utan att ta hänsyn till de anställdas funktionshinder.”
Jorma Kuosmanen

”Jag upplever att vi skyddsombud är mest i vägen. 
För sex–sju år sedan var Samhall mån om de anställdas arbetsmiljö. Att tjäna pengar kommer i första hand i dag.”
Mikael Brodin

”Man skulle gärna behöva dela på sig för att hinna med allt.”
Yvonne Corneliusson

 

Läs också intervjun med Samhalls vd Monica Lingegård:
”Alla ska få lira på sina villkor”

Vad är 6 6a-anmälan?

  • Enligt Arbetsmiljölagen kap 6
 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Det kan ske när arbetsgivaren inte agerat eller lämnat ett besked inom en skälig tid på skyddsombudets begäran om åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Anmälda arbetsolyckor
10,55 anmälningar på 1 000 anställda på Samhall innebär att det är vanligare med anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro där jämfört med alla branscher. Genomsnittet i samtliga branscher för anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta var 6 anmälningar per 1 000 anställda under 2014.