Du har rätt att vara ledig för att vårda anhörig. Men det gäller bara om du absolut måste vara närvarande under vården och om det inte finns andra alternativ.

Arbetsdomstolen (AD) har kommit med en ny dom som handlar om var gränserna går för rätten till ledighet av trängande familjeskäl. Du har alltså rätt att vara ledig för att vårda både barn och vuxna som hör till din familj. Men det ska vara fråga om en allvarlig sjukdom eller olycksfall och det måste vara absolut nödvändigt att just du är närvarande.
Den nya domen handlar om en person som vi här kallar Ralf. Hans far råkade ut för en mycket allvarlig olycka i ett annat land i maj 2014 och Ralf åkte ner till det sjukhus där fadern vårdades. Fadern skrevs ut från sjukhuset cirka fyra månader efter olyckan.

Ralf begärde ledigt enligt lagen ovan för att vårda sin far på sjukhuset. Hans arbetsgivare gav honom rätt till ledighet under den första tiden men ansåg att han från och med juli inte längre hade rätt till ledighet.
Men Ralf stannade trots det kvar på sjukhuset och blev därför avskedad i september samma år. Arbetsgivaren hävdade att han varit olovligen frånvarande från sitt arbete från juli till september.

Då blir frågan när och hur länge har man rätt att vara ledig för trängande familjeskäl.
Grundtanken är att det ska röra sig om akut skede där en familjemedlem måste vara närvarande. Men det får inte vara fråga om en längre period. Och det är den som begär ledigheten som ska bevisa att det inte finns någon annan lösning att just en familjemedlem är nära den sjuka.

I det här fallet fick fadern vård på ett sjukhus, genomgick två operationer och fick sedan rehabilitering.
Enligt Ralf fungerade dock vården i det land där fadern vårdades på ett sätt som gjorde det absolut nödvändigt att han var närvarande dag och natt vid faderns sida tills han kunde skrivas ut och komma tillbaka till sin hemstad.
Men arbetsgivaren påstod att Ralf inte kunde visa att just han var tvungen att vara på sjukhuset under hela vårdtiden. Där fanns andra släktingar som kunde vara nära fadern. Dessutom kunde man anlita en så kallad utomstående patientmedföljare.

AD skriver i dina domskäl att domstolen inte ifrågasätter att Ralf ansåg att det var nödvändigt att han på plats medverkade vid vården av sin far. Han agerade som en god son, enligt AD.
Men Ralf tog aldrig reda på om det var absolut nödvändigt att han var närvarande eller om det fanns andra alternativ. Det var alltså inte utrett enligt AD om fadern kunde få adekvat vård utan Ralfs närvaro.

AD jämför med ett annat fall där en sjuksköterska vårdade sin systerdotter som krävde ständig tillsyn. Hon fick inte heller ledigt enligt lagen, men vårdade ändå sin systerdotter under fyra veckor. Hon blev uppsagd, men det underkände AD.
Sjuksköterskan kunde visa att det inte fanns någon annan möjlighet att vårda systerdottern och därför kunde hon inte sägas upp.

 

Men även om Ralf inte hade rätt till ledigheten, kunde då arbetsgivaren avskeda Ralf? Det får bara ske om man grovt förbrutit sig mot arbetsgivaren.
AD kom fram till att Ralf var borta från sitt jobb under flera månader trots att arbetsgivaren förklarat att han var skyldig att arbeta. Frånvaron var samma sak som arbetsvägran. Det var allvarligt och Ralf kunde avskedas.

Vänd dig till facket

  • Ledighet för trängande familjeskäl gäller om det inte finns andra möjligheter att vårda en släkting.
  • Den får inte pågå alltför länge.
  • Ta kontakt med facket om du inte får ledigt.