Vad betyder varsel?
Varsel är en förvarning om stridsåtgärd. Om facket vill strejka måste det gå ett visst antal dagar från varslet tills att strejken börjar. Minst sju arbetsdagar innan den planerade strejken bryter ut ska facket meddela arbetsgivaren och Medlingsinstitutet. Både fack och arbetsgivare kan varsla om stridsåtgärder, strejk eller lockout.

Hur går en strejk till?
Facket utser vilka arbetsplatser som ska strejka. Där läggs arbetet ned så att inget eller väldigt lite arbete kan utföras. I samband med en konflikt är det också vanligt att facket varslar om blockad, till exempel övertidsblockad. Det betyder att man inte får jobba övertid under den tid som konflikten pågår.

Hur vet jag vad som gäller på just min arbetsplats?
Företaget bör tydligt informera arbetstagarna om vad som gäller i samband med strejken/lockouten. Informationen bör bland annat omfatta praktiska frågor om tillträde till arbetsplatsen, hantering av företagets egendom, löneutbetalning och ersättning under strejk, och hur återgången i arbete ska ske efter att strejken/lockouten upphört.

Måste jag strejka?
Fackförbunden brukar ställa ut strejkvakter vid arbetsplatser som är uttagna i strejk för att se till att ingen bryter strejken. Arbetstagare som är medlemmar i det fackförbund som strejkar kan självständigt välja om de ändå önskar utföra sitt arbete. Det är inte olagligt för en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter under en strejk.
Men enligt fackets stadgar är deras medlemmar skyldiga att delta i en varslad strejk och om medlemmen väljer att arbeta kan facket besluta att utesluta medlemmen.
Arbetsgivaren ska självfallet respektera stridsåtgärderna och inte försöka övertala arbetstagare som är organiserade att ändå utföra sitt arbete.

Får jag lön under strejken? 
Lön för intjänat arbete ska betalas ut som vanligt under en konflikt. Självklart betalas ingen lön för de dagarna arbetstagaren är i strejk. Arbetstagare som omfattas av strejken har rätt till ersättning från facket och ska hänvisas till facket för mer information om ersättningen.
Vid en övertidsblockad är det fortfarande arbetsgivaren som betalar lön, men du får ingen konfliktersättning för att du eventuellt missar övertidsersättning.

Hur räknas ersättningen för förlorad arbetsinkomst ut?
Förbundsstyrelsen beslutar om de regler för ersättning som ska gälla vid varje konflikttillfälle.

Hur blir det för dem som inte är medlemmar, får de ersättning?
Även de som inte är med i facket har rätt att respektera och följa stridsåtgärderna utan att drabbas av påföljder från arbetsgivarens sida. Men facket kan bara vädja till deras solidaritet. Oorganiserade omfattas inte av fackets varsel och riskerar därmed att behöva agera strejkbrytare för arbetsgivarens räkning. Vid upptrappning av konflikten, exempelvis genom lockout från arbetsgivaren, riskerar de även att bli utan lön.

Vad gäller för en anställd som har beviljad semester under den period strejken pågår?
Vid strejk gäller att den inte anses bryta semester. Vid lockout gäller dock det omvända. Lockout bryter semester. Arbetstagare som har pågående eller beviljad semester för tid då lockout trätt ikraft, ska inte erhålla semesterledigt eller semesterlön. En annan sak är att semesterdagarna som ”fryser inne” på grund av lockouten finns kvar och ska läggas ut vid annat tillfälle.

Hur länge kan en strejk hålla på?
Strejken kan hålla på så länge fackförbundets strejkkassa tillåter det, alltså så länge förbundet kan ersätta medlemmarna för den förlorade arbetsinkomsten.

Vem bestämmer vilka som får strejka?
Arbetsplatser som ska tas ut i strejk utses av förbundet och beslut fattas i förbundsstyrelsen. Enligt Fastighets stadgar ska förbundsstyrelsen godkänna alla strejker, blockader eller bojkotter.