Varannan chef och skyddsombud saknar bra metoder för socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete. Det visar Prevents årliga arbetsmiljöindikator.

Arbetsmiljöorganisationen Prevent har med hjälp av undersökningsföretaget Sifo gjort en arbetsmiljöundersökning bland chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud.
Undersökningen visar att det generellt finns goda förutsättningar för ett bra arbetsmiljöarbete på svenska arbetsplatser. Däremot saknas tillräcklig kunskap om hur man ska arbeta systematiskt med social och organisatorisk arbetsmiljö. Knappt 50 procent anser att de har bra metoder för att riskbedöma den sociala arbetsmiljön.

Totalt 61 procent av de tillfrågade svarar att de arbetar aktivt med frågan för att förebygga arbetsrelaterad sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen. Samtidigt svarar nästan två av fem, 39 procent, att de gör det i mindre grad eller inte alls.

Tjänste- och servicesektorn ser dock ut att ligga relativt bra till, 67 procent anser att de arbetar aktivt med dessa frågor. Sämst svar ger chefer och skyddsombud inom industri, transport och bygg.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön anser majoriteten av de tillfrågade, 82 procent, att de arbetar aktivt med att förebygga olyckor i den fysiska arbetsmiljön. Även här är svaren från tjänste- och servicesektorn positiva, 84 procent svarar så så.

Undersökningen visar också att det systematiska arbetsmiljöarbetet generellt funkar bättre på större än på mindre företag. När det gäller arbetsklimatet är svaren dock det omvända. Bäst arbetsklimat anser sig chefer och skyddsombud ha i små företag, med 5-10 anställda, medan de i stora företag  med fler än 250 anställda trivs sämst.

 

Mer krav på cheferna

Den 31 mars började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Föreskriften behandlar allt ifrån ohälsosam arbetsbelastning och arbetstider till organisation och kränkande särbehandling. Den innebär också ett ökat krav på arbetsgivarna eftersom det nu är deras ansvar att se till att arbetstagarna inte har en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstiderna inte leder till ohälsa.