Skyddsronder kan genomföras när som helst under året. Men just den här veckan, europeiska arbetsmiljöveckan, har Fastighets extra stort fokus på dem. Lokala skyddsombud i hela landet har uppmanats att kontrollera arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

Temat för årets arbetsmiljövecka är ”ett hållbart arbetsliv” och Fastighets har särskilt lyft fram frågor om psykosocial arbetsmiljö. Liksom tidigare år har också alla skyddsombud i förbundet uppmanats att genomföra extra många skyddsronder under veckan.
– I år har vi framför allt fokuserat på den lokala skyddsombudsverksamheten och min känsla är att vi får många skyddsronder genomförda, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman.

På serviceföretaget Montico service i Tranås gjorde det lokala skyddsombudet Katrin Andersson en rond redan förra veckan.
– Vi hittade inga stora saker men några mindre, som att det ska finnas utrymningsskyltar och varningsmarkeringar på trapporna till källaren. Det är sådant som är lätt att missa, säger hon.
Katrin Andersson gick sin grundutbildning i våras men blev vald som skyddsombud redan för tre år sedan.
– Jag har gjort skyddsronder tidigare också, men den här gången fick jag hjälp av Victoria Björkman som är regionalt skyddsombud och det var bra att ha henne med eftersom hon tipsade om fler saker att titta på än det som står på checklistan, säger hon.
Katrin Andersson tycker att det är bra att temaveckan finns eftersom det aktualiserar arbetsmiljöfrågorna, och hon uppskattar att de lokala skyddsombuden får material och påminnelse om att göra skyddsronder.

Eftersom årets tema är ett hållbart arbetsliv har skyddsombuden fått i uppgift att titta extra på detta under sina skyddsronder. Det handlar till exempel om att bedöma om arbetsgivaren arbetar långsiktigt och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som gör att det går att ha ett hållbart arbetsliv. Målet är att det både ska leda till ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.
– Vi tittade främst på den fysiska arbetsmiljön under skyddsronden men jag har fått underlag till en enkät om psykosocial arbetsmiljö som mina kolleger ska få svara på framöver, säger Katrin Andersson.

Under de kommande veckorna ska regionerna och förbundet sammanställa resultaten av skyddsronderna och se var det behövs åtgärder. Om det visar sig att många arbetsplatser har samma typ av problem kan det bli en fråga som förbundet får lyfta och jobba med centralt.

Mål att bli fler

  • Fastighets har ett mål att det vid årets slut ska finnas 1150 registrerade lokala skyddsombud. I dagsläget finns 1080. Dessutom finns 42 regionala skyddsombud.

Skyddsombud

  • Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön men skyddsombudet är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor.
  • Skyddsombudet har bland annat rätt att ta del av handlingar som gäller arbetsmiljön, delta vid planering av nya lokaler, begära åtgärder från arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön och rätt att avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.