Företagen behöver nyanställa minst 6 700 fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker under de kommande tio åren. Det är en uppskattning som bygger på en undersökning från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd som publicerades för två år sedan. Den visade samma behov vad gäller totalantalet för de tre yrkesgrupperna.

Skillnaden är att behovet av fastighetstekniker har ökat sedan efterfrågan på teknisk kompetens ökat, samtidigt har behovet av fastighetsskötare minskat i motsvarande mängd.

Prognosen bedöms vara i underkant, eftersom den inte tar hänsyn till den stora bostadsbristen. 700 000 nya bostäder behövs under de kommande tio åren, vilket kommer skapa arbetstillfällen.
– Hur många fler anställda som behövs för att sköta husen vågar jag inte gissa. De nya bostäderna har mer ny teknik vilket innebär att behovet av teknisk kompetens kommer att öka, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Gymnasiet och Yrkeshögskolan 
levererar bara för drygt 20 procent av rekryteringsbehovet.
– Att så få kommer ut i arbetslivet från dessa utbildningar gör det svårt att hitta folk med rätt kompetens. Det kan leda till sämre kvalitet i underhållet, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Enligt Fastigo har företagen redan svårt att hitta personal. I dag anställer företagen oftast folk från andra fastighetsföretag och byggsektorn.
Branschföreträdare hoppas på att företagen framöver kan rekrytera nyanlända med rätt yrkeserfarenhet och kompetens och lyfter fram behovet av mer arbetsmarknadsutbildningar.

Mer behöver göras för att lösa de framtida rekryteringsbehoven. Först nu verkar det finnas en insikt på bred front för mer konkreta åtgärder.
– Jag hör att det finns en betydligt starkare vilja bland företagen att agera tillsammans, säger Lena Nyquist.