Arbetsgivaren ska årligen kartlägga mäns och kvinnors löner för att motverka diskriminering. Det är en av de lagändringar som gäller från årsskiftet.

Beloppsgränsen vid avdrag för resor
 till och från jobbet har höjts.

Ett nytt år innebär flera nya lagar och regler. Här är några som gäller socialförsäkringar och arbetsliv.
Den högsta sjukpenningen som betalas ut från Försäkringskassan från dag 15 har ökat med åtta kronor per dag till 714 kronor per dag. En nyhet för barnfamiljer är att flerbarnstillägget har höjts med 126 kronor till 730 kronor i månaden från tredje barnet.

En nyhet i diskrimineringslagen innebär utökade krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivare ska årligen, i stället för var tredje år, genomföra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och andra anställningsvillkor. Det innebär att de årliga kartläggningarna återinförs, som det var innan 2009.
Rutavdrag, skatteavdrag för husarbete, har utvidgats till att omfatta även reparation och underhåll av vitvaror i bostaden. Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis.
Beloppsgränsen vid avdrag för resor
 har höjts. Det innebär att beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av har ökat från 10 000 kronor till 11 000 kronor.

Några av reglerna träder i kraft först den 1 februari. Till exempel blir det höjt tak för lönebidrag. Det innebär att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden för anställningar med lönebidrag höjs från 16 700 kronor till 17 100 kronor. Lönebidraget är till för personer med funktionshinder som medfört nedsatt arbetsförmåga.
1 februari ändras också regelverket för nystartsjobb som bland annat innebär att stödet kan beviljas högst två år. Nystartsjobb är till för nyanlända eller dem som varit borta från arbetsmarknaden länge.

Hela listan med viktigare lagar och förordningar finns på regeringens hemsida www.regeringen.se.