För tredje året i rad ligger allvarliga arbetsolyckor, med mer än 30 dagars sjukskrivning, på en stabil nivå i förhållande till antalet sysselsatta. Tidigare ökade det under flera år. Det visar den årliga rapporten över anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor från Afa försäkring. Flest arbetsolyckor sker inom bygg och industri och fallolyckor är en vanlig orsak.

Något som fortsätter att öka är dock långtidssjukskrivna med psykiska diagnoser, en ökning som har pågått sedan 2012.
– Det kan bero på att man ändrat synen på hur man sätter diagnoser, att det man förut kallade för ”ont i ryggen” i dag etiketteras som psykiska problem. Psykisk ohälsa har blivit mer accepterat att prata om och då kanske du själv mer beskriver dina problem så i dag, säger Anna Weigelt chef för analysavdelningen på Afa Försäkring till tidningen Arbetet.

Allra störst är problemen bland socialarbetare och vård- och omsorgsyrken men trenden syns även i den privata sektorn.
För kvinnor i privat sektor står depression och stressrelaterade diagnoser för drygt en tredjedel, 35 procent, av de långa sjukfallen. Bland männen handlar det om drygt en femtedel, 22 procent.

Bland städare och fönsterputsare är rygg- och muskelrelaterade diagnoser vanligast, även om psykiska problem ökar även där. Det konstaterade Afa försäkring nyligen i en annan rapport, som tittade specifikt på dessa yrkesgrupper.
– Anmärkningsvärt är att långa sjukfall bland städare och fönsterputsare ökar med åldern. Att anpassa yrket så att de kan vara kvar längre är viktigt. Det är upp till arbetsmarknadens parter att göra prioriteringar, sa Anna Weigelt då.

Även i andra yrkesgrupper är det vanligt att de som blir sjukskrivna på grund av olyckor och sjukdomar är något äldre, de flesta anmälningarna gäller personer som är 46 år och äldre.
– Statistiken visar tydligt att det är de äldsta på arbetsmarknaden som råkar ut för flest allvarliga olycksfall i relation till antalet sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Mer om statistiken

  • Arbetsskador är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar.
  • Rapporten visar anmälda arbetsskador och sjukfrånvaro för år 2015 eftersom många ärenden visar sig och anmäls i efterhand.

Läs också:
Fönsterputsare oftare långtidssjuka
Andelen långa sjukskrivningar fortsätter öka