På onsdag är det Skyddsombudens dag, som arrangeras av LO, TCO och SACO. Och just skyddsombudens roll har blivit föremål för en konfliktfylld debatt sedan Svenskt Näringsliv i en rapport nyligen föreslog att ta bort fackens företräde när det gäller att utse skyddsombud.

Att göra arbetsmiljön till en facklig angelägenhet stänger ute medarbetare som inte är medlemmar och är inte det bästa för arbetsmiljön, hävdar Svenskt Näringsliv, som rentav föreslår en lagändring som omfördelar statliga bidrag från det fackliga området och ersätter regionala skyddsombud med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” som ska hjälpa arbetsgivare att ordna en bra arbetsmiljö. På så sätt ”minskar man antalet konflikter”, enligt arbetsgivarorganisationen.

Förslaget har väckt vrede i de fackliga leden, så även bland Fastighets fackliga företrädare.
– Det är helt åt skogen, säger Tommy Nygårds, fackligt ombud, Fastighets, region Nord, och menar att detta  är ännu ett försök att bevaka arbetsgivarnas intressen.
Ombuden väljs nu utifrån medlemmarna på arbetsplatserna, det är en demokratisk process, betonar han.

– Det ett fackligt förtroendeuppdrag – då är det naturligt att skyddsombuden väljs av medlemmar, säger han, och avfärdar att systemet skulle innebära en risk för att den som är mest lämplig inte alltid väljs.
– ”Lämpligast” enligt Svenskt Näringsliv är väl den som håller tyst och inte engagerar sig…, säger han.

Tommy Nygårds sågar också arbetsgivarorganisationens argument att de regionala skyddsombuden kan uppfattas som intrång.
– De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att gå in och hjälpa lokala ombud, speciellt på en arbetsplats där facket måste fatta obekväma beslut. Ett regionalt ombud är inte knuten till arbetsplatsen, och kan därför stötta de lokala ombuden i detta, säger han.

Svenskt Näringslivs förslag upprör även Bo Gustafsson, regionalt skyddsombud, Region Väst.
– Det är rent ut sagt för jävligt, jag vet inte vad de sysslar med, säger han. Om vi slutar med regionala skyddsombud, vem ska då driva ett ärende?

En ”oberoende arbetsmiljörådgivare”, föreslår Svenskt Näringsliv?
– Som rådgivare skulle du inte kunna ställa krav och driva ett ärende. Det krävs en facklig organisation och ett förbund med ekonomi bakom, säger Bo Gustafsson till Fastighetsfolket.

Också Ysabel Saveedra Nilsson, regionalt skyddsombud vid Fastighets, Region Ost, reagerar mot rapportens förslag.
– Tvärtom, vi behöver fler regionala skyddsombud för att kunna göra fler insatser i vår region, säger Ysabel Saveedra Nilsson.
Hon tillbakavisar att det regionala skyddsombudets uppgifter skulle kunna övertas av en arbetsmiljöinspektör.
– Det är facket som har koll på och kan företräda arbetstagarnas sida, säger hon.

Men enligt Carina Lindfelt, chef arbetsmarknad vid Svenskt Näringsliv, är förslaget ett sätt att anpassa sig till en förändrad verklighet där hon menar att det ofta råder brist på skyddsombud ute på arbetsplatserna.
– Jag har sett exempel där medarbetare har utsett någon de vill ha som skyddsombud, men där det bara har funnits en fackligt ansluten – och den personen har blivit skyddsombud i stället, säger Carina Lindfelt till Fastighetsfolket.

Ni vill även ta bort de regionala skyddsombuden. Hur ska en inspektör från en myndighet kunna företräda arbetstagarnas intressen?
– Genom att i första hand jobba med att förebygga problem på en arbetsplats. Och uppdagas problem är det just en myndighet som kan ha verktyg att lösa dessa, säger Carina Lindfelt.

Svenskt Näringsliv vill ha ny lagstiftning

Enligt dagens regelverk får regionala skyddsombud endast besöka företag där de har egna fackliga medlemmar.

En statlig utredning som nyligen avslutats förslår att regionala skyddsombud, som är utsedda av facket, även får rätt att besöka arbetsplatser utan fackliga medlemmar, så länge de har kollektivavtal.

Svenskt Näringsliv har reagerat mot detta förslag.

Att ytterligare utöka de regionala skyddsombudens mandat är fel, enligt Svenskt Näringsliv, som även motsätter sig det regelverk som gäller i dag.

Besök från ett regionalt skyddsombud kan upplevas som ett intrång i det lokala arbetsmiljöarbetet, hävdar arbetsgivarorganisationen.

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.