De senaste sex åren har Konkurrensverket fått in 15 klagomål som gäller Samhall, inräknat ett pågående ärende, som kom in i fredags. Mängden klagomål, som till största del gäller Samhalls prissättning vid upphandlingar om städuppdrag, har fått Konkurrensverket att på eget initiativ påbörja en egen utredning av det statliga bolaget. Det berättar Martin Bäckström, ansvarig för Konkurrensverkets tips- och klagomålsfunktion, för Fastighetsfolket.

Konkurrensverket har hittills inte kommit fram till att Samhall har brutit mot konkurrenslagen i något ärende. Men detta beror på att verket inte har prioriterat den utredning av ärendena som krävs för att kunna konstatera detta, menar Martin Bäckström.

Karin Larsson är projektledare för Konkurrensverkets utredning, och uppger att den kan mynna ut i en stämningsansökan eller någon form av förfarandeförbud för Samhall.
– Men så långt har vi inte kommit än, säger Karin Larsson till Fastighetsfolket.

Hon vill inte avslöja hur långt utredningen, som påbörjades i maj i år, har kommit, och kan inte säga när den blir klar.  Men det verket bland annat håller på att titta på är hur Samhall agerar vid prissättning vid upphandlingar, berättar hon.

Inga klagomål till Konkurrensverket gällande Samhall har hittills lett till att myndigheten riktat kritik mot det statliga företaget, framhåller Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer.

Men enligt Karin Larsson är det i sig inget kvitto på att Samhall fått rätt i de klagomålsärenden som myndigheten har tagit emot.
– Att vi avskriver ett ärende betyder inte friskrivning, utan att vi inte funnit tillräckliga skäl för att prioritera en fördjupad utredning, säger hon.

Samhall tillhör också en av de fem bolag som under förra året lade flest anbud i offentliga upphandlingar om uppdrag vid statliga myndigheter, enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Och samtidigt som Konkurrensverket nu utreder Samhall, hanterar EU-kommissionen just nu en anmälan av svenska staten som gäller just Samhall.

Arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen gjorde en anmälan för flera år sedan, därför att de ansåg att subventioner– som Arbetsförmedlingens merkostnadsersättning till Samhall– snedvrider konkurrensen, att de har beräknats på felaktigt sätt och är direkt olagliga.

Till skillnad från andra företag som anställer personer med funktionsnedsättningar får Samhall inte lönebidrag för sina anställda, utan en merkostnadsersättning som klumpsumma från Arbetsförmedlingen.

Enligt den anmälan som Almega Serviceföretagen gjorde för tre år sedan snedvrider denna merkostnadsersättning den fria konkurrensen på marknaden.

Efter över tre år hanteras anmälan fortfarande av EU-kommissionen.

Ari Kuovonen, näringspolitisk talesperson vid Almega Serviceföretagen, säger sig nästan ha gett upp i väntan på kommissionens beslut.
– Det är anmärkningsvärt att det tar så lång tid, vi väntar med spänning på beslutet. Men jag gissar att det är en komplex fråga, och att beslutet kan bli vägledande och påverka andra olika stöd inom EU, säger Ari Kuovonen, och berättar att han får klagomål från Almega Serviceföretagens medlemmar, som börjar tröttna på att det alltid är Samhall som vinner städuppdragen.
– Det har gått så långt så att om de ser att Samhall är med vid en upphandling, vill de inte själva delta i upphandlingen, då ger de i stället upp från början, säger Ari Kuovonen.

Statsstöd kan vara olagligt om det inte omfattas av särskilda undantag. I annat fall kan det handla om otillåtet gynnande, enligt Christian Berger, ämnesråd och regeringens handläggare i EU-kommissionens hantering av anmälan.
– Komplicerade ärenden tar lång tid. Det är nu upp till EU-kommissionen att fastställa vad som är en rimlig ersättning och subvention till Samhall, säger Christian Berger till Fastighetsfolket.

Men Albin Falkmer tillbakavisar bestämt att Samhall skulle konkurrera med hjälp av sin merkostnadsersättning vid upphandlingar.
– Vår bild är att våra priser inte är lägre än andras – och ibland vinner andra företag med sina priser, säger han.

Däremot tror han att fler vill ta socialt ansvar och bidra till ett bättre samhälle, och av det skälet väljer Samhall.

Anklagas för olagliga subventioner

Fastighetsfolket har via regeringskansliet tagit del av olika akter av anmälan till EU-kommissionen, där Almega bland annat anklagar svenska staten för att ge otillåtet statsstöd till Samhall.

Genom särbehandling av Samhall utsätts marknaden för osund konkurrens, enligt Almega Serviceföretagen, som anser att det inte finns något incitament för Samhall att på ett ansvarsfullt sätt använda skattebetalarnas pengar.

Almega Serviceföretagen hävdar bland annat att Arbetsförmedlingen klassificerar ”fullt friska” människor som personer med funktionshinder för att underlätta för Samhall att fullgöra sitt städkontrakt. Något som Statskontorets senaste rapport om Samhall inte ger något stöd för, enligt svenska statens svar.

Almega Serviceföretagen invänder i sin tur att samma rapport visar att Samhall ställer helt andra krav på de anställda i dag.

Svenska staten framhåller– med hänvisning till Statskontorets rapport– att kravet på antal lönetimmar som Samhall ska erbjuda och merkostnadsersättningen varit oförändrade under en rad år, trots att Samhalls kostnad per lönetimme ökat i takt med den allmänna löneökningen.

Samhalls ersättningsmodell kompenserar heller till exempel inte för ökade lokalkostnader till följd av krav på geografisk spridning, eller för behovet av fler och större transportfordon som krävs som en följd av att Samhall använder fler anställda än ett normalt företag skulle använda för att utföra samma arbete.

Hittills har vare sig Konkurrensverket eller något privat företag hittills har valt att föra talan mot Samhall om förbud mot underprissättning, framhåller svenska staten.

Enligt Almega finns inget i nuvarande kompensationssystem som hindrar Samhall från att använda merkostnadsersättningen för att få konkurrensfördelar gentemot andra företag på marknaden.

Den anklagelsen är felaktig, enligt svenska staten, som betonar att det finns ett antal bindande regler som förhindrar att verksamheten bedrivs på ett sätt som snedvrider konkurrensen.

Regelverk finns för att Samhall inte ska underprissätta, men det finns ingen kontroll för att det efterlevs, invänder Almega Serviceföretagen, som anser att Samhall använder merkostnadsersättningen felaktigt.

Statens ersättning till Samhall understiger snarare de kostnader bolaget har för att utföra uppdraget, hävdar svenska staten.

Merkostnadsersättningen är en statlig subvention på omkring 4,4 miljarder kronor per år till Samhall.

 

Detta säger lagen: 

  • Den svenska konkurrenslagen innehåller särskilda bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
  • Enligt dessa kan offentligt ägda företag förbjudas att tillämpa konkurrensbegränsande förfaranden så som underprissättning eller diskriminering.
  • Det krävs inte att det offentliga företaget har en marknadsdominerande ställning för att reglerna ska vara tillämpliga.
  • Ett företag som anser att en offentlig aktör tillämpar ett konkurrensbegränsande förfarande måste först anmäla detta till Konkurrensverket.
  • Det finns inte någon möjlighet att i domstol överklaga Konkurrensverkets beslut att inte väcka talan mot ett visst förfarande.
  • Frågan om statsstöd ligger på EU, medan Konkurrensverket prövar huruvida Samhall följer konkurrenslagen.