Fastighetsskötare har en särskilt utsatt roll när det exempelvis gäller besiktning av hyresgästernas lägenheter vid in- och utflyttning. Då har det flera gånger hänt, att de utsätts för hot och våld, enligt Jan Clausen, fackligt ombud, Region Syd.

Vid bostadsföretaget Lindängen i Malmö blev fastighetsskötare tidigare ofta utsatta för hot och skadegörelse i samband med besiktning, uppger han.
– Hyresgäster kunde till exempel skära sönder däck på fastighetsskötarens bil efter en besiktning, berättar Jan Clausen.

Problemen blev så stora, att facket diskuterade fram en ny rutin med fastighetsägaren. Den innebär, att en fastighetsskötare, som hyresgästerna inte känner till, och som vanligtvis jobbar i ett helt annat område, numera sköter besiktningarna.
– Sedan dess har det varit lugnt, säger Jan Clausen, som tycker att fler borde ta efter de rutiner för besiktning som nu sedan flera år tillbaka tillämpas vid Lindängen.

Besiktning för in- och utflyttning bör inte fastighetsskötaren i området göra, anser han.

Det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö har inte denna policy, men ser i sin tur till att vara fler än en fastighetsskötare sköter besiktningar i högriskområden, påpekar Jan Clausen.

På andra håll efterlyser fastighetsskötare däremot tydligare riktlinjer när det gäller att bemöta hot, men även konflikter hyresgäster emellan. Ulrika Åström, fastighetsskötare och områdesansvarig vid det kommunala bostadsbolaget Vidingehem Rottne, berättar att hon och hennes kolleger ofta upplever problem, hot och incidenter i samband med just avflyttningsbesiktningar.
– Det håller på att gå för långt, och det tär på en. Vi har diskuterat detta i gruppen, och kommer att ta tag i det. Vi behöver mer struktur uppifrån för hur vi agerar i sådana situationer, säger Ulrika Åström till Fastighetsfolket.

Om man på förhand vet, att det innebär höga risker att besiktiga en viss plats, behöver man inte gå ensam dit. Men det är inte alltid man vet att det blir problem i samband med besiktningen, förrän efteråt, påpekar Ulrika Åström, som tycker att fastighetsskötare egentligen inte bör besiktiga lägenheter i sitt eget område.

Vid större konflikter, som hot och bråk mellan grannar, hänvisar fastighetsskötarna till polisen.

Mindre konflikter mellan hyresgäster kan fastighetsskötaren ofta lösa, enligt Ulrika Åström.
– Många gånger försöker vi prata med båda parter, när det exempelvis är klagomål på att någon har saker i källaren där de inte ska vara, eller att någon har många skrotbilar på parkeringen, säger hon.

Det har också hänt att hon anmält till socialen, när barn har varit inblandande i missförhållanden som hon sett.

Även när det gäller konflikter, är det inte alltid självklart att veta var gränsen går, tycker Ulrika Åström, och menar att hyresgäster ofta sammanblandar fastighetsskötarens uppgifter med polisens.
– Många hyresgäster är missnöjda med oss för att vi inte tar polisens roll, säger hon.

Men det innebär en risk, även för fastighetsskötaren, att ingripa om någon är hotfull, konstaterar Ulrika Åström.
– Vi vill ju också gå hem till våra familjer. Det är frustrerande att polisen inte har tillräckligt med resurser för att agera, då hamnar ärendet i stället på vårt bord, säger hon.

Fastighetsskötare vid Vidingehem gör ibland anmälningar till socialtjänsten gällande missförhållanden, enligt Håkan Sandmark, fastighetsägare, Vidingehem. Det kan handla om misstanke om våld eller vanvård i hemmet, missbruk eller liknande.
– Det har blivit vanligare med konflikter grannar emellan, och med droger, säger Håkan Sandmark, som tycker att Vidingehem har bra rutiner för hur fastighetsskötarna ska hantera sådant.
– Fastighetsskötarna har inte ansvar, men en vilja och självpåtagen målsättning för att de som bor i fastigheten mår väl och har det bra, säger han.

Men enligt Jan Clausen har fastighetsskötaren absolut ingen skyldighet att själv ingripa vid konflikter.
– Det är inget snack om saken, det ingår inte fastighetsskötarens roll. Man vet inte vad som kan hända, man kan bli nedslagen, säger han.

Inte heller när det gäller skadegörelse eller lindrigare störningar – som att en hyresgäst spelar hög musik– ska fastighetsskötaren behöva ingripa, enligt Jan Clausen.
– De ska inte utsätta sig för det. Då kan de få problem sen, säger han.

Och om en fastighetsskötare ser misstänkt våld eller vanvård inom familjer i lägenheter, ska de själva inte heller behöva göra en anmälan, menar Jan Clausen.
– Du ska se det med öppna ögon, annars har du ingen bevisbörda. Man kan framföra till fastighetsföretaget att något inte står helt rätt till, sen är det arbetsgivaren, företaget, som ska göra en anmälan. Vi ska inte vara poliser, slår han fast.

Arbetsgivare ska utreda risker

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön gäller detta:

Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld, eller hot om våld, som kan finnas i arbetet, och vidta nödvändiga åtgärder. De anställda ska ha utbildning och få information och instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och tryggt.

Ensamarbete får inte förekomma med arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld. Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas, och det ska finnas rutiner för hur detta ska gå till.

Anställda som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl psykisk som fysisk skada. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (exempelvis skola, hälso-och sjukvård och tandvård) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du anmäler.