Sedan februari i år driver Världsfacket ITUC en kampanj med krav på en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet. Det görs i samarbete med de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

Världens fack samlas mot kvinnovåld och trakasserier

Arbetsmarknad

Inför världsdagen för arbetsmiljö, som är på lördag, hade tankesmedjan Arena idé ett seminarium om detta. En av deltagarna var Loredana Carta från Världsfacket ITUC, som menade att det behövs ett verktyg och ett heltäckande skydd mot våld och trakasserier som gäller för alla länder, vilket inte finns idag.
– Våld och trakasserier är ett brott mot mänskliga rättigheter och en risk mot samhället i stort. Det är dags att göra en förändring, säger Loredana Carta.

I många länder finns ingen fungerande arbetsrätt och på många håll är problemen betydligt större än i Sverige, som snarare ses som ett föregångsland när det gäller jämställdhet på arbetsplatserna.

Trots det förekommer hot och våld även här, vilket syns till exempel i statistik från Arbetsmiljöverket.
– Vi tycker att vi har bra regler gällande hot och våld, men de ska också tillämpas. Vi kan se i statistiken att alla typer av tillbud ökar. Just hot och våld ökar inte, men samtidigt står det för 25 procent av alla anmälningar och vi vet att det finns en underrapportering, säger Pia Schyberg, sakkunnig i psykosociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att sexuella trakasserier till och med är normaliserade i vissa yrken, till exempel i restaurangbranschen.
– På många arbetsplatser tänker man att man får stå ut med lite hot och våld. Det är allvarligt, för det innebär att man till exempel inte lyfter och förebygger risker på det sätt man borde, säger Pia Schyberg.

LO har nyligen presenterat en egen kartläggning med både egen statistik och siffror från Arbetsmiljöverket. Den rapporten visar att det under de senaste 20 åren har blivit fler som uppger att de utsatts för sexuella trakasserier i arbetslivet.

Mest har det ökat bland arbetare och allra mest bland kvinnor i arbetaryrken, från sex till 13 procent från mitten av 1990-talet till nu.
Det vanligaste är att utsättas för pornografiska bilder, könsord eller nedsättande kommentarer.
– Kvinnor i arbetaryrken är särskilt utsatta, inte av chefer och kolleger utan av tredje part. Det kan vara brukare, klienter eller kunder, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO, som också deltog på seminariet.

I den här frågan vill LO att den svenska lagstiftningen ska skärpas eftersom det nu inte är reglerat vad arbetsgivaren har för ansvar när det gäller sexuella trakasserier från tredje person.

Kvinnor i branscher som äldreomsorg, hotell och restaurang har störst risk att utsättas. Städare finns inte med bland de mest utsatta yrkesgrupperna. Det är dock ett kvinnodominerat yrke där många jobbar ensamma och där relativt många har tidsbegränsade anställningar, vilket också är en riskfaktor.

Enligt undersökningen är det fler tillsvidareanställda än tidsbegränsat anställda som uppger att det förekommer sexuella trakasserier men många som är tidsbegränsat anställda inte är fackligt organiserade och därför inte finns representerade i undersökningen.
– Vi ser att det finns större risker för sexuella trakasserier där det finns många otrygga anställningar. Om jag inte vet ifall jag har jobb framöver vågar jag inte heller klaga inför chefen eftersom jag är i en beroendeställning, säger Berit Müllerström.

Jag tror inte att det är rätt väg att gå att ta bort visstidsanställningarna.

Erik Andersson, moderat ledamot i arbetsmarknadsutskottet, har dock svårt att se kopplingen mellan otrygga visstidsanställningar och ökad risk för sexuella trakasserier.
– Den största faran som jag ser är att folk inte har arbete över huvud taget. Då har vi ingen välfärd, säger han och fortsätter:
– Facken säger att det finns ett samband men jag har själv inte sett någon sådan undersökning. Jag tror inte att det är rätt väg att gå att ta bort visstidsanställningarna. De är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden. Då är det viktigare med bra arbetsgivare, säger Erik Andersson.

Politikerna Magnus Mannhammar (S) och Erik Andersson (M) har olika uppfattning om riskerna med tidsbegränsade anställningar.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande, Socialdemokraten Magnus Mannhammar har motsatt uppfattning.
– Det är klart att det finns undersökningar men det är också logiskt. Kan du sägas upp godtyckligt är det klart att risken är större att utsättas för hot och våld, säger Magnus Mannhammar.

LO, TCO och Saco stödjer Världsfackets arbete för en internationell konvention men tycker samtidigt att den svenska diskrimineringslagstiftningen ska användas bättre och att övrig lagstiftning på området behöver ses över.

Vad är en ILO-konvention?

  • Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Organisationens grundläggande mål är att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa.
  • En konvention, eller fördrag, är en internationell överenskommelse mellan minst två länder.
  • ILO har ett stort antal konventioner, till exempel överenskommelser om arbetstid, nattarbete, föreningsfrihet, rättsskydd för lön, hem- och deltidsarbete och minimistandard för social trygghet.