Höjt bostads­­bidrag om majoriteten får bestämma

Nyheter

Fastighetsfolket har ställt frågor till de bostadspolitiskt ansvariga i samtliga riksdagspartier.

Valenkäten visar bland annat att det i den nuvarande riksdagen finns en stor majoritet för höjt bostadsbidrag. Den rödgröna regeringen skulle ha stöd från både vänster och höger för en sådan reform. Men det finns samtidigt en politisk strid mellan blocken om bostäder till unga. Här nedan kan du se alla svaren.

Socialdemokraterna Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Vi måste minska kostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Byggprocessen ska bli enklare och snabbare. Tiden för att handlägga överklaganden av detaljplaner ska kortas. Staten bör se över antalet riksintressen och ta ett ökat ansvar för att balansera olika intressen mot varandra. Tydliga krav på alla kommuner att bidra till att minska bostadsbristen.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Tvärtom. Hyror sätts, i likhet med löner, genom förhandlingar mellan parterna. En bra modell. tycker vi socialdemokrater.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Vi måste hitta sätt att bygga billigare, så att fler kan efterfråga nybyggda bostäder. Staten bör stödja kommunernas arbete samt ta ytterligare ansvar kring medfinansiering av bostäder och stöd till de allra mest utsatta hushållen.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Det måste byggas fler bostäder! Investeringsstödet som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört syftar till byggande av små hyresrätter med rimliga hyror. Så sent som den 1 maj 2018 höjdes stödet så att det blir möjligt att bygga bostäder på fler platser och i fler lägen till en lokalt anpassad hyra. Det blir därmed fler hyresbostäder med rimliga hyror, inte minst i storstadsområdena.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– Vi har brutit med Jan Björklunds misslyckade politik. Den gick ut på att sänka kraven på yrkesprogrammen och har skapat allvarlig arbetskraftsbrist i en rad branscher, exempelvis fastighetsbranschen. Vi har vänt trenden. Nu söker fler en yrkesutbildning. Vi vill dels fortsätta stärka och höja attraktiviteten på gymnasiets yrkesprogram, dels investera i fler platser på Yrkeshögskolan. Därför byggs Yrkeshögskolan nu ut med 19 000 fler platser och vi föreslår bland annat återinförd högskolebehörighet på yrkesprogrammen, fler yrkeslärare och mer resurser.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Ja.

  Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
  Nej.

  Behöver investeringsstödet höjas?
  Vi har precis höjt det.

  Ska fastighetsskatten återinföras?
  Nej.

  Behöver bostadsbidraget höjas?
  Ja.

Miljöpartiet Emma Hult (MP), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Att branschen riktar in sig på att bygga bostäder för alla, så att vi kan möta det stora behov av billigare bostäder som finns i dag.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Nej, Miljöpartiet anser inte att marknadshyror är lösningen på bostadsbristen. På en marknad där det finns brist på varan som efterfrågas, i det här fallet brist på bostäder, är risken överhängande att en friare hyressättning skulle medföra höjda hyror. Det i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist bland dem som redan har det svårt att betala högre hyror.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Den viktigaste åtgärden är att planera och bygga nya och förtäta i befintliga områden så att det finns bostäder som både hög- och långinkomsttagare har möjlighet att efterfråga. Här har kommunen ett stort ansvar. En stor utmaning för dem är att ta in aspekten social hållbarhet i samhällsplaneringen och markpolitik för att medverka, skapa och stimulera till bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Exempelvis genom förtätning, medvetenhet om upptagningsområden för skola och omsorg och så vidare.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Vi måste se till att det byggs bostäder som också ungdomar vill och har möjlighet att efterfråga. Vi vill se över bostadsbidraget, bygga bort studentbostadsbristen samt med regeringens investeringsstöd bygga fler små hyresrätter mer rimliga hyror.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– Branschen behöver bli attraktiv för fler, det kan till exempel göras genom riktade kampanjer mot underrepresenterade grupper men också tydligare koppling till branschen genom till exempel praktik under utbildningen. Här finns det goda exempel där skolor redan ordnat praktik till sina elever, de utbildningarna är populära. Också SFI med praktik är ett sätt att locka fler till branschen.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Ja.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Ja.

Behöver investeringsstödet höjas?
Ja.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Ja.

Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Ett ökat statligt och politiskt ansvarstagande. Vi vill att staten ska erbjuda billiga lån för byggande av hyresrätter, göra det enklare för kommunerna att köpa mark och starta ett statligt byggbolag.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Nej, problemet är i dag tvärtom för höga nyproduktionshyror, inte för låga.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Bygg hyresrätter även i egnahemsområden. Om kommunen inte gör det, bör en överinstans kunna kliva in och markanvisa fler hyresrätter till exempel i väldigt ensidiga egnahemsområden. Sen är det viktigt att alla bostadsområden är trivsamma – där ska finns service, förskolor, butiker, fritidshem et cetera.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Vi vill tredubbla byggandet av hyresrätter. Allmännyttan behöver få friare tyglar att bygga mer. Byggandet behöver anpassas till behoven och en planering upprättas efter faktisk befolkning – i stället för den marknadsstyrning vi har haft hittills. Den har inte fungerat.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen? Förbättra arbetsvillkoren och utöka det egna inflytandet över jobbet och schemat. Det ska alltid finnas kollektivavtal på arbetsplatserna – även vid upphandlingar.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Ja.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Ja.

Behöver investeringsstödet höjas?
Ja.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Ja.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Ja.

Centerpartiet Ola Johansson (C), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Regelförenklingarna behöver fortsätta. Mer flexibilitet och korta planprocesser behövs liksom fler bygglovsbefriade åtgärder. En maxgräns behöver införas för handläggningstiden vid överklaganden och sakägarkretsen måste minska. Typgodkända och certifierade, serietillverkade hus ska inte hindras på grund av petig handläggning.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Nej, men mer marknadsmässig hyressättning i nybyggnation kan bidra till ett ökat byggande av hyresrätter. Bara en lång rad åtgärder kan lösa bostadsbristen. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka så att bostadsbeståndet utnyttjas bättre. Andrahandsuthyrningen bör underlättas ytterligare. Och det behövs en blocköverskridande överenskommelse på bostadsområdet.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– I stadsplaneringen måste det finnas blandade upplåtelseformer som möjliggör en bostadskarriär. Kommunerna har ett stort ansvar för att bedriva en modern stadsplanering. Nya former för samverkan mellan kommun och fastighetsägare kan öka attraktiviteten.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Man bör se över möjligheten att införa ett riktat bosparande för unga, som ska ge incitament för fler att tidigare i livet sätta undan en del av lönen för framtida investeringar i en bostad. För att ett sådant system ska vara effektivt är det viktigt att detta bosparande riktas tydligt till unga, som annars har mindre gynnsamma ekonomiska förutsättningar att finansiera sitt framtida boende.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– Bristyrkena blir fler. Människor måste få vägledning så att de kan få den utbildning som krävs. Kommuner och regioner behöver aktivt arbeta för att erbjuda yrkesutbildningar och vuxenutbildningar som motsvarar behoven. Det ska ske i samarbete och dialog med branschen.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Nej.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Nej.

Behöver investeringsstödet höjas?
Nej.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Nej.

Liberalerna Robert Hannah (L), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Flera saker krävs. Långsiktiga spelregler införs, då kan aktörerna på bostadsmarknaden planera på sikt. Plan- och byggreglerna förenklas. Fler typgodkända hus ska bara prövas mot byggnormen en gång och sedan vara förhandsgodkända. Fler byggregler bör standardiseras med våra nordiska grannländer. Kommunala särkrav ska undvikas.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Bruksvärdessystemet ska finnas kvar, men förändras. Hyrorna ska bättre spegla hyresgästernas egna val. Möjlighet till tillval och frånval ska kunna påverka innehållet i kontrakt och hyra. För att stimulera fler hyresrätter ska hyran i ett nybyggt hus kunna fastställas fritt i avtal mellan hyresgäst och hyresvärd.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Vi vill ha fler hyresrätter, och bättre valmöjligheter mellan att äga och att hyra sin bostad – även i utsatta områdena. En särskild strategi för omvandlingar i hyresrättsdominerade områden främjar att personer som vill äga sin bostad stannar kvar. Allmännyttan kan bidra till mer blandade boendeformer som byggherre för bostadsrättsprojekt. Nya boendeformer som andelsägarlägenheter prövas.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Vi vill införa ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad, något som betyder allra mest för nyanlända och ungdomar som i dag hamnar utanför bostadsmarknaden.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– En gymnasieskola av hög kvalitet ger alla elever en chans att utvecklas. Vi vill reformera gymnasieskolan så att yrkesprogrammen ger bättre förberedelser för yrkeslivet. Lärlingsutbildningarna ska byggas ut och branscherna ta ett större ansvar för yrkesutbildning.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Hänvisar till svar ovan.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Nej.

Behöver investeringsstödet höjas?
Nej.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Ja.

Kristdemokraterna Caroline Szyber (KD), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Den första åtgärden vid ett regeringsskifte är att bryta dödläget för bostadsbyggandet som skapats av regeringens kreditrestriktioner och slopa oönskade subventioner till bostadsföretag. Efterfrågekraften hos bostadskonsumenterna ska stärkas och tillgången till byggbar mark förenklas.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Vi vill skapa en friare hyresprissättning i nyproduktion. Den skulle motverka brister, främja uppförandet av fler hyresrätter och stärka boendeformens roll som första boende. Nyproduktionen ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Planera för en blandning av boendeformer redan i grundplaneringen av bostadsområden. Sänk tröskeln till ägandet av bostäder. Om människors egenmakt får öka, ökar trivseln i bostadsområdet, vilket reducerar inkomstskillnadernas betydelse.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Om bostadskedjan kan komma i gång igen frigörs de ingångsbostäder med lägre prislapp som ungdomar behöver. Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort och betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden om man köper ny bostad.
För att möjliggöra för unga att köpa bostad bör en form av startlån kunna vara det första lånet. Vi vill också införa ett bosparande för unga inom systemet för investeringssparkonton.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– Yrkesutbildningarnas status behöver stärkas för att fler ungdomar ska välja dem. Vi vill införa en tvåårig yrkesutbildning som kompletterar de treåriga. Den ska fokusera helt på yrkesämnet vilket minskar utslagningen och främjar en yrkesidentitet. Vi vill också framhäva utvecklingen av lärlingsprogram som kopplas till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Nej, se fråga 2.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Nej.

Behöver investeringsstödet höjas?
Nej.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Ja.

Moderaterna Mats Green (M), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– En politik för fler bostäder måste utgå från att begränsa detaljplanekrav, få fram mer byggklar mark och att göra betydande regelförenklingar. Vi måste korta planprocessen med flera år. Därför måste lagarna förenklas och ses över på bred front.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Moderaterna vill inte ensidigt förändra hyressättningssystemet, utan reformera genom en blocköverskridande överenskommelse med en infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem. Vi måste ta ett helhetsgrepp och förändra plan- och bygglagen, bullerkrav, olika skatter och få tillgång till mer byggbar mark.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Det är viktigt att alla aktörer tillsammans verkar för bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer. Det finns många sätt att få in ägandeformer i befintliga utanförskapsområden, bland annat genom flerdimensionella fastighetsbildningar, att bygga på strötomter och att tillåta ombildning till ägarlägenheter i befintliga hyreshus.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– I dag är de tillgängliga bostäderna både för få och ofta för dyra för unga. Därför krävs nya lösningar för att fler ska kunna ta steget in på bostadsmarknaden. Det handlar om förenklad byggprocess och minskat regelkrångel, så att billigare bostäder kan byggas. Dessutom måste vi verka för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringens byggsubventioner på över 11 miljarder har inte lett till fler bostäder där bristen är som störst, i våra storstäder.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– Vi vill utöka antalet yrkescollege, som utbildar efter olika branschers kompetensbehov. Fler ska fatta välinformerade studieval utifrån studiernas jobbchanser – dels genom en stärkt studierådgivning under högstadiet, dels genom en nationell studie- och jobbrådgivning som också vänder sig till yrkesverksamma som vill skola om sig eller utveckla sin kompetens.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
– Den behöver ingå i en större översyn av bostadsmarknaden.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Nej.

Behöver investeringsstödet höjas?
Nej.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Nej.

Sverigedemokraterna Roger Hedlund (SD), bostadspolitisk talesperson

Vilken är den allra viktigaste åtgärden för att öka takten på bostadsbyggandet?
– Bättre tillgång till byggkrediter för byggbolagens finansiering och mindre antal bostäder vid kommunala upphandlingar möjliggör för mindre byggbolag att vara med och därmed öka konkurrensen. Gemensamma byggregler i Norden för att förenkla produktionen och standardisera byggmaterialet samt en regional bostadsplanering där kommunerna ges stöd och kompetens i sin planerings- och byggprocess.

Är marknadshyror lösningen på dagens bostadsbrist?
– Nej! Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdesystem i grunden har en bra funktion. Vi är dock för att se över systemet och eventuellt justera det efter behov. Det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror. I dagens bostadskris skulle det bara leda till kraftigt höjda hyror.

Vilka åtgärder är viktigast för att vi ska få blandade bostadsområden där både hög- och låginkomsttagare bor?
– Vid kommunal försäljning av mark kan kommunerna påverka bostadsbyggandet till att bygga mindre påkostade varianter av bostäder. Fler åtgärder för att få ner byggkostnaderna så att hyrorna kan pressas ner i förlängningen samt höjning av bostadsbidraget.

Vad vill du göra för att ungdomar i storstäderna ska kunna få en bostad?
– Införa fler finansieringsmöjligheter som startlån för unga och fördelaktigt bostadssparande, så att allt fler unga kan köpa sin första bostad. Vi har även budgeterat för ett investeringsstöd för byggande av äldrebostäder. Vi vill att fler äldre i stora hus och lägenheter får möjlighet att flytta till ett tryggare och mer anpassat boende. Därmed skulle vi få igång flyttkedjorna så att fler unga kan komma in på bostadsmarknaden.

Behovet av personal i fastighetsbranschen är stort. Vad vill du göra för att fler ska utbilda sig till yrken i branschen?
– I dag är fastighetsskötare ett betydligt mer omfattande yrke än förr i tiden och det krävs helt andra kunskaper. Så viktigt är att höja statusen på yrken kopplade till branschen.

Kortfrågor

Ska vi behålla hyresregleringen med bruksvärdesprincipen?
Ja.

Bör allmännyttan få tillbaka möjligheten att subventionera hyrorna?
Nej.

Behöver investeringsstödet höjas?
Nej.

Ska fastighetsskatten återinföras?
Nej.

Behöver bostadsbidraget höjas?
Ja.