Socialdemokraterna vill att det görs fler inspektioner på arbetsplatser, för att komma till rätta med den ökade pressen och stressen i arbetslivet.
Stress ses nämligen som lika allvarligt som brister i den fysiska miljön. Arbetsgivare ska rent av kunna få böter för brott mot Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.
– Stress och press är ett jättestort arbetsmiljöproblem och organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem är den vanligaste arbetssjukdomen för kvinnor, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till TT.

Svårare för kvinnor

Hon vill att kvinnors arbetsmiljöproblem hanteras med samma allvar som mäns arbetsmiljöproblem – och menar att kvinnor också har svårare än män att få godkännande för sina arbetsskador.

”Dåliga städchefer skapar konflikter”

Debatt

För lite forskning

Socialdemokraterna vill också tillsätta ett expertråd som tar fram underlag om vad som ska ses som psykisk eller psykosomatisk arbetsskada, eftersom det enligt Ylva Johansson finns för lite forskning på området.
– Då kan man basera besluten på slutsatser från experter, under förutsättning att de är eniga och har gott på fötterna — och det är det vi vill göra, säger hon till TT.

Morgonuppvärmning är en vana för fastighetsskötarna på Örebrobostäder. Tekniken har företagshälsovården lärt ut.

Företagshälsovård ofta på beställning

Arbetsmiljö

Enligt arbetsmarknadsministern täcks 65 procent av arbetsmarknaden i dag av företagshälsovård, men den kopplas in för sent – eller inte alls. Förbättringsförlag ska därför också tas fram av den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Psykiska diagnoser vanliga

• 2016 godkändes 59 369 arbetsskador, 10 925 av dem klassades som allvarliga.

• För kvinnor i offentlig verksamhet var risken för att bli långtidssjukskriven dubbelt så hög jämfört med männen. I privat sektor var det 60 procent fler kvinnor som drabbades av lång sjukfrånvaro.

• 34 860 nya fall ersattes av långtidssjukrivna i offentlig sektor, för anställda inom Svenskt Näringsliv/LO låg siffran på 30 439 fall.

• Psykiska diagnoser är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor i offentlig sektor. I privat sektor är muskuloskeletala bekymmer den vanligaste orsaken till sjukdom hos män, medan psykiska diagnoser är vanligast för kvinnor.

• Med långtidssjukskrivning menas sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning.

Källa: Afa försäkring/TT