Bussen är en förutsättning för att alla utan körkort eller möjlighet att äga eller köra bil ska kunna bo på den svenska landsbygden.
Det är också en miljö- och klimatfråga. Resor till och från ett hem på landsbygden är i princip alltid längre och orsakar större utsläpp än i staden. Därför finns det stora miljövinster att göra på kollektivt landsbygdsresande.

Extra viktigt för barnfamiljer

Landsbygden har rätt till en bra linjelagd busstrafik så långt det är möjligt.
 I annat fall bör det finnas effektivt anropsstyrd trafik som inte kostar mycket mer för resenären än övrig kollektivtrafik, vilket ofta är fallet i dag.

Det är också viktigt att olika typer av landsbygdstrafik är tillgänglig under så stor del av dygnet som möjligt för att den ska kunna användas både till arbetspendling, skoltransporter och på fritiden. Inte minst är detta viktigt för att barnfamiljer och ungdomar ska kunna bo och betala skatt i landsbygdskommuner i stället för att som i dag flytta in till storstäderna. Det handlar om landsbygdens återväxt och framtid.

I Östergötland har majoriteten lagt ned ett trettiotal landsbygdslinjer och i stället satsat pengarna i storstäderna Linköping och Norrköping, som redan har en fungerande kollektivtrafik.

Fastighets ska driva frågan

Glädjande nog sa Fastighets kongress i våras ja till att driva frågan om en bättre landsbygdstrafik i hela Sverige. Nu är det viktigt att också politiker över hela landet tar ansvar för en levande landsbygd.

Jag som vänsterpartist tänker lägga stor kraft på den här ödesfrågan.