Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som bestämmer i detalj vad som gäller för arbetsmiljön. Det kan bland annat handla om krav kopplade till buller, farliga ämnen och arbetsplatsens utformning. De detaljerade reglerna kallas föreskrifter.

Kraven uppdateras

Nu ska föreskrifterna om arbetsplatsens  utformning uppdateras och i ett förslag ska arbetsgivare inte längre behöva ha något ansvar för en arbetsplats som man själv inte råder över. Det vill säga en arbetsplats som man inte äger eller har hyresavtal för.

Arbetsgivare inom till exempel bemanning, service och entreprenad skulle med andra ord få ett undantag från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur en arbetsplats ska vara utformad.

Svårt för arbetsgivare att uppfylla krav

Arbetsmiljöverket menar att det är svårt för arbetsgivare som inte råder över en arbetsplats att uppfylla kraven på dess utformning. Myndigheten menar också att generella krav som ska gälla för flera olika arbetssituationer är svåra att utforma och tillämpa.

Med dagens regler har det uppstått problem för Arbetsmiljöverket att ställa krav på arbetsgivaren, eftersom kraven har upplevts som orimliga eller orealistiska.
– Men undantaget fråntar inte arbetsgivaren ansvar för arbetstagarna. Det står tydligt i arbetsmiljölagen att man har rätt till personal- och hygienutrymmen, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Färre verktyg till skyddsombuden

Men Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets, ser med bekymmer på det nya förslaget. Han tolkar remissen som att förbundets skyddsombud skulle få färre verktyg för att kunna driva arbetsmiljöfrågor som gäller just arbetsplatsens utformning.
– Jag är också bekymrad över de här regelförenklingarna. Regler får man gärna förenkla, men inte om det går ut över våra medlemmars arbetsmiljö, vilket jag befarar att det kommer att göra, säger han.

Gunnar Åhlander kan i nuläget inte se hur undantaget i praktiken skulle kunna begränsa skyddsombudens verktyg att driva arbetsmiljöfrågor. Det är något som Arbetsmiljöverket kommer behöva fundera vidare på framöver.
– Vi kommer ju få in en massa svar på remissen och utifrån dem se om något behöver förändras, säger han.

Detta ställer Arbetsmiljöverket krav på

I Arbetsmiljöverkets "Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning" listas en rad krav på arbetsplatsens utformning.

Några exempel:

  • Arbetsplatser ska ha lokaler som behövs så att risken för ohälsa och olycksfall begränsas, exempelvis tysta rum och utrymmen för fastighetsskötsel och service.
  • Arbetsplatsens rum bör vara minst 2,40 meter i höjd. Lokaler avsedda för ett större antal personer bör vara minst 2,70 meter i höjd.
  • Det ska finnas tillräckligt många dörrar och portar som verksamheten kräver. De ska även vara rätt placerade. Storleken på dörrarna ska också vara lämpligt anpassade för arbetsuppgifterna.
  • Golv ska vara fasta och stabila, med minimal halkrisk. Golv ska inte ha upphöjningar, hål eller lutningar som gör att man riskerar ohälsa och olycksfall.
  • Öppningsbara fönster ska kunna manövreras på ett säkert sätt utan risk för olycksfall.
  • Antalet trappor ska anpassas efter det slags arbete som ska genomföras. Trappor ska normalt ha ledstänger på båda sidor.

Källa: Arbetsmiljöverket